Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ «Місто - Д»)

Висновки. Список використаних джерел

У дипломній роботі на підставі проведеного дослідження підприємства збутової сфери ТОВ «Місто - Д» здійснено теоретичне узагальнення і практичне вирішення актуальної наукової проблеми удосконалення процесу управління маркетингом підприємства. Основні висновки, зроблені в результаті дослідження полягають в наступному:

1. У роботі уточнено поняття управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, яке є системою різних видів діяльності, що являють широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, пов'язаних між собою і спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та досягнення його основної мети – задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі найбільшого прибутку. Це удосконалене і розвинене визначення охоплює призначення і сутність управління маркетингом, воно підкреслює системність цього процесу, бо управління маркетингом має здійснюватись системно і комплексно.

2. Впровадженню управління маркетингом на підприємствах заважають різка нестача висококваліфікованих фахівців, нерозуміння багатьма керівниками ролі маркетингу в діяльності підприємства, адаптованість економіки більшості регіонів до адміністративно-розподільчих відносин, молодість науки маркетингу. Вже створено нормативно-правову базу, яка регламентує маркетингову діяльність українських підприємців, але державне регулювання цього напрямку діяльності підприємств не є достатнім: відсутня єдина система оцінки необхідності і визначення форми управління маркетинговою діяльністю підприємства, єдина система понять в законодавстві задля вирішення спірних питань, немає єдиної системи оцінки ефективності управління маркетинговою діяльністю, єдиної системи базового аудиту маркетингу.

3. Функціональне забезпечення маркетингової діяльності містить створення служби маркетингу, функціонування маркетингової інформаційної системи, визначення стратегії і планування маркетингу, створення системи маркетингового контролю, розробку комплексу маркетингу.

4. Маркетинговий підхід до управління підприємствами є комплексною системою (в якому вона потребує постійного регулювання і управління), що дозволяє зв'язати можливості господарюючих суб’єктів з потребами ринку й добитися переваг у порівнянні з конкурентами. Його застосування неможливе без формування організаційно-економічного механізму маркетингового підходу до управління підприємством, удосконалення структури управління.

5. Нова методика аналізу і аудиту маркетингової діяльності підприємства з визначенням форми застосування управління маркетинговою діяльністю, що пропонується складається з 3-х етапів і включає аналіз і аудит макро- та мікросередовища підприємства, дослідження об'єктивної необхідності використання управління маркетинговою діяльністю на підприємстві з визначенням оптимальної форми його застосування, визначенням оптимального розподілу ресурсів на маркетингову діяльність, визначенням ефективності маркетингової діяльності і потенціалу маркетингу підприємства.

6. Основний критерій ефективного використання маркетингу – досягне¬ння мети, поставленої керівництвом – частіше за все, так і чиниться. Хоча існують формули вираховування рентабельності маркетингу; коефіцієнту впливу маркетингу; ефективності; розміру ресурсів на маркетинг підприємства, дані про використовування на практиці цих формул не систематизовані належним чином. Такі розрахунки, як і методики оцінки маркетингової діяльності, фактично не проводяться на більшості підприємств України, і формули для оцінки у спеціальній літературі майже не зустрічаються, за виключенням деяких наукових статей, переважно в Інтернет – виданнях з маркетингу. Тому і статистика у цій сфері в літературі практично відсутня. Для визначення об'єктивної необхідності використання управління маркетинговою діяльністю на підприємстві необхідно проводити п'яти етапне дослідження, в ході якого вираховують рейтинг необхідності використання маркетингу, якому відповідає певна рекомендована форма його застосування підприємством.

7. Об’єктом дослідження є ТОВ «Місто - Д», створене у 2000 р., місце розташування – м. Запоріжжя, вул. Піщева, 119. Предмет основної діяльності – оптова торгівля товарами народного споживання; надання посередницьких, інформаційних, консультаційних, рекламних послуг; складування. Воно є офіційним дистриб’ютором виробників. На підприємстві працює 55 чоловік.

8. Дохід від реалізації продукції у 2009 р. склав 17985,9 тис. грн., що на 17,7% більше 2008 р., а у 2010 р. – 19784,5 тис. грн., – 110% від 2009 р. Чистий прибуток, виріс з 46,2 тис. грн. у 2009 р. (11,1%) до 50,8 тис. грн. Рентабельність діяльності підприємства знижувалася і склала у 2009 р. від 2008 р. 77,31%, а у 2010 р. від 2009 р. – 81,86%. Підприємство розвиваються не так швидко, як могло б. Хоча доходи зростали, приріст зменшився, є тенденція до застою. Прибутки зросли, але зрослі й собівартість продукції.

9. Організаційна структура ТОВ «Місто - Д» планувалася як побудована на географічному принципі і продуктова внутрішньо, вона є невпорядкованою. Відділ маркетингу чи відповідальний за управління маркетингом відсутній. Деякі функції виконують керівники п’яти продуктово-маркетингових бригад, на які розбиті товари постачальників і марчедайзери з торговельними агентами.

10. Найсуттєвішій постачальник продукції «Colgate Palmolive Ukraine», обсяг продажів по ньому – в районі 30% і стабільний. Продаж товарів інших марок, окрім «SCА» і СП «Екмі колор» мав тенденцію до зростання. До 2009 року підприємство мало ще два напрямки – косметика догляду за шкірою і сухі напої, чаї. Але відмовилося від подовження стосунків через непродуману ринкову політику виробників і вимоги законодавства щодо зберігання і транспортування харчової продукції. Після шостого місяця з початку дії програми організації управління маркетингом оцінити перспективність роботи з товарами. Якщо впроваджені заходи не покращили результати, оцінити перспективність роботи на ринку Запоріжжя по іншим постачальникам.

11. Підприємство проводить маркетингові заходи під час проведення свят, при заохоченні нового магазину для співробітництва, при недостатньому обсязі продажів певного товару у певному торговельному заході, іноді надає маркетингові послуги і отримує знижки на ціни постачальниками, на підтримку акцій. Хоча продаж товарів внаслідок проведення акцій фактично збільшився з 83220,4 грн. у 2008 р. до 92407,0 грн. у 2010 р., росли і витрати на проведення цих заходів у зв’язку з інфляцією та ростом цін, у 2010 р. склали 144882,0 грн. Фактично, витрати частково покриваються за рахунок знижок цін постачальниками під час проведення маркетингових заходів. Рентабельність маркетингу за 2008 – 2010 рр. лишалася на рівні 19% і складала у 2008 р. – 19,43%; у 2009 р. – 19,59%; у 2010 р. – 19,81%. Надання інформаційно – консультаційних та маркетингових послуг використовується не в повній мірі, становлять лише 1345,0 грн. у 2010 р., що є менше одного відсотку.

12. Причини наявності недоліків на підприємстві, такі як халатне ставлення керівництва до питання стратегічного планування та маркетингу, перевантаженість керівництва, відсутність компетентного фахівця – маркетолога, покладання відповідальності за ці галузі на супервайзерів, які не досить компетентні у вирішенні цих питань можуть бути усунені шліхом впровадження системи управління маркетинговою діяльністю підприємства.

13. За результатами проведеної оцінки необхідності використання маркетингу, коефіцієнт необхідності склав 29,5, що свідчить про необхідність організації на підприємстві маркетингового відділу – третьої форми застосування маркетингу. Оптимальним рішенням буде скоротити посади, працівники яких мали робочу загрузку менше за 70% (головний механік та помічник бухгалтера), поклавши їх обов’язки на інших працівників, та ввести посаду керівника маркетингового відділу. Витрати на створення маркетингового відділу виправдані і зекономлять ще 0,2 тис. грн.

14. Необхідне створення і впровадження системи маркетингового контролю, оптимізація системи кадрового навчання і кадрової політики підприємства. Завдяки створенню посади керівника маркетингового відділу, частка маркетингових функцій, що виконували супервайзери – керівники продуктово-маркетингових бригад перейде на маркетолога і потім на створений маркетинговий відділ. Зекономлений час супервайзери зможуть проводити щотижневі навчальні двогодинні семінари своїх робітників.

15. Потреба реорганізації існуючої системи маркетингової інформації обумовлює необхідність застосування електронної системи управління в маркетингу, тобто СRM (Customer Relationships Management – Управління Взаємостосунками з Клієнтами) за допомогою мобільного стандарту GPRS, дає постійну і повсякмісцеву можливість користуватись базами даних покупців, постачальників, конкурентів, миттєво оформлювати документацію і прискорювати обслуговування клієнтів, підвищивши прибутки.

16. Сумарний прибуток від маркетингових заходів без знижок постачальників на підтримку акцій становитиме 95,758 тис. грн., що на 14% більше за плановий. Витрати на рекламну кампанію становитимуть 43,8 тис. грн. на прогнозний рік.

17. Витрати на управління маркетинговою діяльністю на підприємстві зростуть на 14,14% і становитимуть 160,51 тис грн. у прогнозному році, порівняно із 140,63 у базовому. Але прибутки від впровадження запропонованих заходів і реорганізації зростуть на 238,84 тис. грн. на рік і становитимуть 371,0 тис. грн. у прогнозному році. Рентабельність маркетингу складе 21,9%, що на 10,6% більше за попередній рік. Коефіцієнт впливу маркетингу 20,5 % у прогнозному році, на відміну від 16,0% базового, що дає зростання на 28,1%. Ефективність використання маркетингу на підприємстві ТОВ «Місто - Д» підвищується з 5,023 у базовому році до 12,21 у прогнозному. Це свідчить про доцільність впровадження запропонованих змін і окупність витрат.

18. Усі стратегічні заходи щодо реорганізації структури управління маркетингом, перепрофілювання маркетингової діяльності частини працівників підприємства повинні бути взаємоузгодженими і скоординованими, тому що ефективність управління маркетингом залежить від с координованості даних дій.

Список використаних джерел

 1. Агапцов С. А. Мотивация труда как фактор повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия / Агапцов С.А., Мордвинцев А.И., Фомин П.А., Шаховская Л.С. – М.: Высшая школа, 2009. – 344 с.
 2. Бай С.І. Менеджмент організацій. – К.: КНТЕУ. – 2008. – 174 с.
 3. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2008. – 400 с.
 4. Будько С. Маркетолог у комерційній структурі: проблеми підготовки професійної адаптації // Маркетинг в Україні. №4. – 2009. – С. 66-67.
 5. Богомолова В.В. Маркетинговий аудит на підприємстві // Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Соціально-Економічний розвиток України. Європейській вибір». У 2 ч. / за заг. ред. А. А. Ткача. Мелітополь, 18 травня 2010 р. – Мелітополь: МІДМУ ГУ «ЗІДМУ», 2010. – Ч. 2. – С. 60-62.
 6. Богомолова В. В. Організація управління маркетинговою діяльністю підприємства //Матеріали // Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції молодих науковці «Наука і вища освіта». У 3 ч. / м. Запоріжжя, 17-18 травня 2010 р. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2010. – Ч. 2. – С. 54-55.
 7. Волков Д. Н. Насколько оптимизация маркетинговых затрат может увеличить прибыль компании? – marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/ manage_m_expenses.htm.
 8. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року. – zakon.rada.gov.ua.
 9. Дослідження кваліфікаційних вимог до маркетологів в Україні // Маркетинг в Україні. – 2010. – №2. – С. 24-29.
 10. Длігач А. Інтеграційні стратегії у системі маркетингу//Маркетинг в Україні. – №3. – 2010. – С. 9-11.
 11. Длігач А. Трициклічна модель маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні. – №5. – 2009. – С. 46-49.
 12. Економічна Енциклопедія. – enbv.narod.ru/text/Econom/encyclo/str/E-474.html.
 13. Житник О. Плюси і мінуси дослідницького ринку: результати «Marketvіew 2010: Ukraine» // Маркетинг в Україні. – №5. – 2009. – С. 12-16.
 14. Завгородняя А. В., Ямпольская Д. О. Маркетинговое планирование. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.
 15. Знис Б. М., Кокс К. Т., Классика маркетинга. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
 16. Іляшенко А. Х. Необхідність, передумови й умови використання блочно-модульних структур маркетингу // Держава та регіони. Серія: Економіка тапідприємництво. – 2008. – №8. – С. 103-106.
 17. Іляшенко А. Х. Організаційні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 110-113.
 18. Іляшенко А. Х. Теоретичні основи маркетингового менеджменту // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 106-111.
 19. Кеворков В.В., Леонтьев С.В. Позиционирование службы маркетинга на предприятии. // marketing.spb.ru/read/m16/16.htm.
 20. Кеворков В. В., Леонтьев С. В. Политика и практика маркетинга на предприятии. – eup.ru/Documents/2003-03-03/15BE2.asp.
 21. Клімова І. Г. Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства та управління процесом її реалізації // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 115-118.
 22. Кодекс Законов о труде Украины. Закон Украины «О порядке разрешения трудових споров/конфликтов» – zakon.rada.gov.ua.
 23. Козін С. В. Організаційна схема збутової мережі торговельного підприємства//Маркетинг в Україні. – №3. – 2003. – С. 26-29.
 24. Коноплянникова М. А. Відділ маркетингу в структурі організації: призначення, функції і завдання // Маркетинг в Україні. – 2003. – №1. – С. 44-48.
 25. Kopiнєв В. Л., д-р екон. наук, проф. Оцінювання та планування фінансової діяльності підприємства // Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 4. – С. 142-146.
 26. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., и др. Основы маркетинга. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.
 27. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 896с.
 28. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 656 с.
 29. Ларіна Я. С., канд. екон. наук. Дослідження чинників макросередовища як передумова обґрунтування маркетингових стратегій підприємств АПК // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 3. С. 164-166.
 30. Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу. – К.: ЦУЛ, 2010. – 384с.
 31. Макущенко Л. І. Статистичний моніторинг розвитку малого й середнього бізнесу в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 6. – С. 161-163.
 32. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в сво­бодной рыночной системе: Учебник для вузов/Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. – 1998. – 255с.
 33. Маркушина Е. П. Идентификация основных объектов маркетинговой практики. – markus.spb.ru/navalochnaya/mcs3.shtml.
 34. Маркушина Е. П. Маркетинг для Главных. Маркетинговый аудит. – 14.02.02. – markus.spb.ru/navalochnaya/mcs2.shtml.
 35. Маркушина Е. П. Факторы, влияющие на результативность маркетинговой практики. – markus.spb.ru/navalochnaya/mcs1.shtml.
 36. Меджибовська Н., доц., канд. екон. наук. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням Інтернет-технологій // Економіка України – № 10. – С. 59-65.
 37. Мордвінцева Т. В. Необхідність і умови використання маркетингових структур // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 2. – С. 184-187.
 38. Мошнов В. А., к. э. н. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия. – cfin.ru/management/strategy/estimate_competitiveness.shtml
 39. Олійник Т. О. Створення маркетингової діяльності на підприємстві та управління нею//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 207-211.
 40. Пилипчик В. П. Контроль, оцінки та аналіз ефективності маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні. – №1. – 2008. – С. 28-32.
 41. Поволоцька О. Л. Управління конкурентними перевагами підприємства в сучасних умовах господарювання // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 252-257.
 42. Поклонский Е. Ф., д-р екон. наук, проф. Проблемы управления производством. Маркетинговый подход к организации управления предприятиями // Экономика и право 2008. – №1. – С. 44-48.
 43. Пономарьова Ю., канд. екон. наук, Кіруца О. Категорійні засади формування асортиментної політики торговельного підприємства // Маркетинг и реклама. -1 (111). – 2009. – С. 30-37.
 44. Про захист від недобросовісної конкуренції (Закон України від 7 червня 1996 р. N 236/96-ВР) dinai.kiev.ua/Docs/Boss/vruzk236-1996-03.doc.
 45. Радєва М. М. Оцінювання та відбір стратегічних альтернатив диверсифікаційного розвитку підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 267-272.
 46. Ромашко И. Г. Инструменты маркетингового управления: корпоративные обучающие системы // Маркетинг и реклама. – № 1 (101). – 2009. – С. 38-44.
 47. Самыга С. Я., Полтавець А. И. Экономическая оценка надежности производственных процессов. – Запорожье: ЗГИА, 2001. – 146 с.
 48. Сара Уайт. Ревизия маркетинга. iteam.ru/publications/marketing/section_23/article_1786/.
 49. Сергеев С. Формы применения маркетинга на современных предприятиях // Маркетинг и реклама. – №11(111). – 2009. – С. 17-25.
 50. Скоробогатих І. Комплексна модель фахівця з маркетингу: десятилітній досвід досліджень PEA ім. Г. В. Плеханова // Маркетинг в Україні. – №4. – 2009. – С. 67-70.
 51. Слабковский Ю. Развитие маркетинга и его роль в экономическом росте // Економіка України. – №5. – 2009. – С. 74-81.
 52. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 288 с.
 53. Тарондо Ж. – К., Ксардель Д. Дистрибьюция / Пер с фр. под ред. В. И. Черенкова. – СПб.: ИД «Нева», 2009. – 128 с.
 54. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Пер с анл. / Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
 55. Третяк В. И. Научно-техническая информация в управленческой деятельности. – К.: Техника, 1990. – 113 с.
 56. Чеповой А. П. Система управленческого учета (концепция). Ключевые финансовые показатели. – chepovy.ukrbiz.net/article _05/art_0502.htm.
 57. Чумаченко М., акад. НАН України, Кендюхов О., канд. екон. наук, Димитpова C. Стратегічний підхід до оцінки ефективності управління торговими марками// – С. 79-84.
 58. Шумейко А.К., Шумейко А. К. Маркетинг у малому бізнесі. – К.: ЦУЛ, 2009. – 71 с.
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email