Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ «Місто - Д»)

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Місто - Д». Діяльність підприємства регулюється Господарським Кодексом України, Кодексом законів про працю України, та іншим чинним законодавством.

ТОВ «Місто - Д» створено відповідно рішення установчих зборів учасників, згідно протоколу №1 від 01 лютого 2000 р. Засновниками Товариства є фізичні особи Іваненко Володимир Андрійович та Похиленко Василій Олексійович. Повна назва підприємства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто - Д». Місце розташування Товариства: Україна, 69006, Україна, м. Запоріжжя, вул. Піщева, 119 (в районі Північного шосе).

Джерелом формування майна товариства є грошові та майнові внески учасників; доходи від реалізації продукції, послуг, і інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків, та інше.

Головна мета, з якою було створено товариство, – отримання прибутку шляхом найбільш повного задоволення потреб громадян, підприємств у товарах та послугах, які надає Товариство.

Предметом діяльності ТОВ «Місто - Д» є:

- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання та виробничо – технічного призначення;

- реалізація товарів народного споживання, продукції промислово – технічного призначення, продуктів громадського харчування;

- надання посередницьких, інформаційних, консультацій   них, рекламних послуг;

- консультація з питань комерційної діяльності і управління;

- складування;

- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, в тому числі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Підприємство є офіційним дистриб’ютором виробників торговельних марок, збутом яких займається. Дистриб'ютор (від англійського distributor – розповсюджувач) – це, як відомо, розподільник (комерційний посередник), що пов'язує ланку між виробниками і споживачами товарів і послуг. Дистриб'юторами можуть бути супермаркети, оптовики (як у випадку об’єкта дослідження), дилери, брокери тощо. У маркетингу фірма, що здійснює функції торгового посередника в організації руху товару для виробника товару. Дистриб'ютор може бути або дочірнім підприємством продуцента, або самостійною фірмою, що діє на договірній підставі (особливо на зовнішніх ринках).

На момент створення підприємства воно, згідно Статуту, мало Статутний фонд у розмірі 20500 (двадцять тисяч п’ятсот) гривень, поділений на 100 часток по 205 гривень, розподілений порівну (по п’ятдесят часток) між учасниками Товариства. Підприємство має резервний (страховий) фонд, розмір якого складає 25% Статутного фонду Товариства. Розмір щорічних відрахувань у резервний фонд складає 5% від суми чистого прибутку. Також у підприємстві створено фонд соціально – культурного розвитку. ТОВ «Місто - Д» несе відповідальність по зобов’язанням усім своїм майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення по вимозі кредиторів.

Вищім органом Товариства є загальні збори учасників, які мають кількість голосів, пропорційну до розмірів їх паїв. При проведенні загальних зборів трудового колективу і присутності на них не менш 2/3 складу трудового колективу, з’являється правомочність вирішувати питання відкритим голосуванням за більшістю голосів. На підприємстві виробничі, трудові та економічні стосунки трудового колективу з адміністрацією, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються колективним договором.

Місце розташування підприємства було обрано таким, що відповідає вимогам для великого збутового підприємства – великі площі, відносно однакова відстань до будь-якого району міста Запоріжжя, недорога оренда складських та офісних приміщень в цьому районі (район заводів). Необхідно зауважити, що таке місце розташування підприємства обрано не далекоглядно, як показує досвід. Деякі клієнти вважали б за краще проводити зустрічі та переговори в офісі, що був би розташований у центрі міста, також це сприяло б створенню та підтримці відповідного іміджу фірми.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, які затверджені правлінням товариства і зареєстровані в торгово–промислові палаті, печатку зі своєю назвою. Воно є самостійним господарським об'єктом з правами і обов'язками юридичної особи, має право займатися господарською діяльністю, виходячи з цілей і завдань, складати договори, нести відповідальність згідно своєї обов'язків.

Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокуповування, забезпечує соціальний розвиток і стимулювання працівників за рахунок накопичених засобів, несе повну відповідальність за результати власної господарської діяльності і виконання покладених на себе зобов'язань перед постачальниками і споживачами, бюджетом, банками, а також перед трудовим колективом згідно чинному законодавству.

Для розробки стратегічної програми маркетингу, аналізу наявної діяльності підприємства (економічної, фінансової, маркетингової та збутової) оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно зробити аналіз виробничо-господарської діяльності за основними техніко-економічними показниками: динаміка доходів від реалізації продукції, рівня собівартості продукції, валового прибутку, рентабельності підприємства та чистого прибутку його діяльності. Динаміка показників виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ «Місто - Д» за 2009 -2010 рр. наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка показників виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ «Місто - Д» за 2008 – 2010 рр.

Показники
2008
2009
2010
2009 у % до 2008
2010 у % до 2009
Дохід від реалізації продукції (товарів, робот, послуг), тис. грн.
15288,0
17985,9
19784,5
117,7
110,0
Податок на додану вартість,
тис. грн.
2473,6
2910,2
3201,2
117,7
110,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робот, послуг), тис. грн.
12688,8
14927,5
16419,9
117,7
110,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг), тис. грн.
8110,0
14239,2
15662,4
175,6
110,0
Валовий прибуток, тис. грн.
586,0
688,3
757,5
117, 5
110,1
Рентабельність, %
3,8
3, 9
3,8
102,6
97,4
Адміністративні витрати, тис. грн.
377,5
473,3
530,6
125,4
112,1
Фінансові результати від звичайної діяльності до податкообкладання, тис. грн.
61,2
68,3
75,9
111,6
111,1
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток, тис. грн.
41,6
46,2
50,8
111,1
110,0
Чистий прибуток, тис. грн.
41,6
46,2
50,8
111,1
110,0

Дохід від реалізації продукції ТОВ «Місто - Д», у 2009 р. склав 17985,9 тис. грн., що на 17,7% більше за попередній рік, а у 2010 р. – 19784,5 тис. грн., що склало 110% від 2009 р. Чистий прибуток, виріс з 46,2 тис. грн. у 2009 р. (що склало 11,1% від рівня 2008 р.) до 50,8 тис. грн. і зріс, таким чином, на 10%. Зростання собівартості продукції та зниження асортименту також обумовили зменшення рівня зростання прибутків і рентабельності. Собівартість продукції у 2010 р. виросла на 10%.

Дані про стан активів підприємства ТОВ «Місто - Д» за основними показниками (стан та динаміка змін власного та статутного капіталів, необоротних та оборотних активів) за 2008 – 2010 рр. надані в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Динаміка активів підприємства ТОВ «Місто - Д» за основними техніко – економічними показниками за 2008 – 2010 рр.

Показники
2008
2009
2010
2009 у % до 2008
2010 у % до 2009
1
2
3
4
5
6
Власний капітал, тис. грн.
122,1
169,3
186,3
138,66
110,0
Статутний капітал, тис. грн.
41,7
46,3
51,0
111,1
110,0
Необоротні активи, тис. грн.
252,7
280,8
308,9
111,2.
110,0
Оборотні активи, тис. грн.
2153,2
2392,4
2631,6
111,2
109,9

Власний капітал підприємства, як і статутний, збільшувався у аналізованому періоді. Він зріс на 38,66% у 2009 р. і на 10% у 2010р. Темпи зростання знизилися майже у 3,5 рази, причини цього явища були викладені вище. Статутний капітал у 2010 р. склав 51,0 тис. грн., у 2009 р. – 46,3 тис. грн.

З метою оцінки фінансового стану підприємства, проведемо оцінку даних, наведених у табл. 2.1 і 2.2. Для цього розрахуємо основні фінансові показники.

Таблиця 2.3

Ключові фінансові показники діяльності підприємства ТОВ «Місто - Д», в динаміці, за 2008 – 2010 рр.

Фінансовий показник
2008
2009
2010
2009 у % до 2008
2010 у % до 2009
1. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії)
0,063
0,062
0,065
98,41
104,84
2. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)
14,78
14,78
14,81
100,0
100,2
3. Коефіцієнт зносу основних засобів
0,1357
0,1358
0,1357
100,07
99,93
4. Чистий оборотний капітал
519,4
577,0
634,7
111,09
110,0
5. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами
0,318
0,318
0,317
100,0
99,7
6. Коефіцієнт оборотності активів
5,96
5,88
5,85
98,66
99,49
7. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)
46,17
48,36
48,13
104,74
99,52
8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
87,72
92,80
92,35
105,80
99,52
9. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
0,2876
0,2871
0,2857
99,83
99,51
10. Коефіцієнт рентабельності діяльності
0,0040
0,0031
0,0025
77,31
81,86
11. Коефіцієнт рентабельності продукції
0,0132
0,0146
0,0259
177,4
110,61

За даними табл. 2.1 і табл. 2.2 проведена оцінка ключових фінансових показників діяльності підприємства, у динаміці. Наведені дані складені у табл. 2.3.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) в динаміці за даними табл. 2.3 майже не змінюється, коливаючись з 2008 р. по 2010 р. в межах 0,063 – 0,065. Він зменшився на 1,6% у порівнянні даних 2009 і 2008 рр., на кінець 2010 р. порівняно з 2009 р. питома вага власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність зросла на 4,8%.

Рівень залежності підприємства від привернутих засобів, згідно розрахованого коефіцієнта структури капіталу, залишається протягом аналізує мого періоду незмінним. Доля основних засобів, списаних на витрати у поточному періоді, згідно розрахованого коефіцієнт зносу основних засобів, за роками, теж залишається постійною. Розмір чистого оборотного капіталу (тис. грн.), наявність і величина якого свідчать про здатність підприємства оплачувати свої поточні зобов'язання і розширювати подальшу діяльність, у 2009 р., порівняно із 2008 р. зріс на 11,1%, а у 2010 р. порівняно з 2009 р. – на 10%. Він склав, відповідно, 519,4; 577,0; 634,7 тис. грн.

Ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, за показниками коефіцієнта забезпеченості власними оборотними коштами, залишалася незмінною у 2009 р. порівняно з 2008 р. і у 2010 р. порівняно з 2009 р. (-0,3%).  Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача), що характеризує ефективність використання основних фондів і показує рівень продукції, що приходиться на 1 грн. основних фондів, зріс на 4,74% у 2009 р. порівняно з 2008 р., хоча у 2010 р. порівняно з 2009 р. склав усього 99,52% рівня. Оборотність активів підприємства у 2008 р. склала 5,96, у 2009 р. – 5,88 у зв’язку із зменшенням асортименту продукції і у 2010 р. – 5,85.

Рентабельність діяльності підприємства знижувалася і склала у 2009р. від 2008 р. лише 77,31%, а у 2010 р. від 2009 р. – 81,86%. Зниження показнику уповільнюється. Рентабельність продукції підприємства у 2009 р. від 2008 р. зросла і склала 177,4%, а у 2010 р. від 2009 р. зниження росту – 110,61%. З вищенаведеного слідує, що показники рентабельності є доволі низькими. Підприємство розвиваються не так швидко, як могло б. Хоча доходи постійно зростали, і рівень їх приросту склав 17,7% у 2009 р., порівняно із 2008 р., і 10% у 2010 р., порівняно із 2009 р., приріст зменшився, намітилася тенденція до застою. Також необхідно пам’ятати про чинник інфляції, рівень якої зводить нанівець всі темпи росту прибутків підприємства ТОВ «Місто - Д».

Прибутки зросли, але зрослі й собівартість продукції. Підприємство  повинно прорахувати можливі шляхи здійснення собівартості та прорахувати неперспективні товари з метою підвищення рентабельності діяльності підприємства. Приріст валового прибутку у 2009 р., від 2008 р. склав 11,1% і 10,0% у 2010 р. від 2009 р. Як і інші показники фінансового стану підприємства, рівень приросту прибутку теж знизився, що показує необхідність застосування нових методів управління підприємством, зокрема, маркетингового управління, бо діяльність підприємства тісно з ним пов’язана.

Адміністративні витрати підприємства зросли й склали, відповідно, 377,5 тис. грн. у 2008 р., 473 тис. грн. у 2009 р. і 530,6 тис. грн. у 2010 р. Темп їх приросту зменшився з 25,4% до 12,1% , що є наслідком більш продуманої кадрової політики.

Дані, представлені в табл. 2.1 і табл. 2.2, характеризують загальні результати й ефективність виробничо-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Місто - Д» за роки, що аналізуються, і є основою для економічного аналізу. Аналіз виробничо-господарської діяльності товариства провадиться з метою виявлення динаміки основних техніко-економічних показників, на підставі даних річних балансів підприємства.

Щоб оцінити якість управління кадровим потенціалом підприємства, оглянемо динаміку основних показників з управління персоналом ТОВ «Місто - Д» за 2008 – 2010 рр., а зокрема: кількість працюючих на підприємстві працівників, та їх склад – кількість та динаміка кадрів адміністративно – управлінського апарату, виробничих кадрів; рівень середньої заробітної плати і продуктивність праці. Дані наведені у табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Динаміка основних показників з управління персоналом підприємства ТОВ «Місто - Д» за 2009 – 2010 рр.

Показник
2008
2009
2010
2009 у % до 2008
2010 у % до 2009
Кількість працюючих, чол.
57
57
55
100,0
96,5
В т. ч. адмінистративно-управлінського персоналу, чол.
41
 37
 37
 90,2
 100,0
Виробничого персоналу, чол.
16
18
18
112,5
100,0
Середня заробітна плата, грн.
389,7
420,5
497,3
107,9
118,3
Продуктивність праці, тис.грн./чол.
268,21
315,54
359,72
117,7
114,0

Згідно наведених даних, кількість працівників підприємства знизилася лише на 2 особи. При цьому кількість працівників адміністративно – управлінського персоналу склала у 2008 – 2010 рр. 41, 37 і 37 чоловік, відповідно. Організаційна структура наведена на рис. 2.1. Кількість виробничого персоналу за той же період часу складала 16, 18 і 18 чоловік. У зв’язку з інфляцією та зростанням середньої заробітної платні по Україні, на підприємстві підвищилась середня заробітна плата з 389,7 у 2008 р. до 420,5 у 2009 р. і 497,3 у 2010 р.

Динаміка зростання заробітної плати склала 107,9% у 2009 р. від 2008 р. і 118,3 у 2010 р. від 2009 р. Продуктивність праці мала невелике збільшення у 2008 – 2010 рр. відповідно – 268,21 тис грн./чол. У 2008 р., 315,54 тис. грн./чол. У 2009 р. і 359,72 тис.грн./чол. у 2010 р. Динаміка склала, таким чином, 117,7% у 2009 р. від 2008 р. і 114,0% у 2010 р. від 2009 р.

На підприємстві працює 55 працівників. Ще 16 працівників – у Запорізькій філії і 19 працівників – у Мелітопольській. Необхідно провести аналіз кадрового складу працівників, згідно з рівнем їх освіти та кваліфікації в динаміці та відсоткове співвідношення працівників із вищою, середньо спеціальною та середньою освітою на підприємстві. Порівняльна характеристика кадрового складу працівників ТОВ «Місто - Д» на 2008 – 2010 рр. надана у табл. 2.5.

З порівняльної характеристики кадрового складу працівників можна побачити, що відсоток працівників з вищою освітою на 31.12.07 р. складав 17,5%, на 31.12.08 р. – 28,13%, а на 31.12.09 р. вже 38,20%. Але рівень освіти працівників, що займаються маркетинговою діяльністю недостатньо високий.

Оршанізаційна структура підприємства

Рис. 2.1 - Організаційна структура ТОВ «Місто - Д» (з філіями)

Таблиця 2.5

Порівняльна характеристика кадрового складу працівників ТОВ «Місто - Д» на 2008-2010 рр.

Посада
Із них з освітою, на 31.12.07, чол.
Із них з освітою, на 31.12.08, чол.
Із них з освітою, на 31.12.09, чол.
Кількість на 31.12.09, чол.
Вища
Середньо-спеціальна
Середня загальна
Вища
Середньо-спеціальна
Середня загальна
Вища
Середньо-спеціальнаа
Середня загальна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Директор
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
Заступник директора
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
Бухгалтерія
1
1
1
1
1
1
2
1
-
3
Секретаріат
-
1
-
-
1
-
-
1
-
1
Оператор ЕОМ
-
2
-
-
2
-
-
2
-
2
Товарознавець
1
2
-
2
1
-
3
-
-
3
Супервайзери
4
3
-
5
2
-
5
-
-
5
Мерчедайзери
-
7
-
2
5
-
3
4
-
7
Торговельні
агенти
-
11
3
2
10
2
4
9
-
13
Завідуючий складом
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
Комірник
-
-
3
-
-
3
-
1
2
3
Експедитор
-
-
1
-
1
-
-
1
-
1
Сторож
-
-
2
-
-
2
-
-
2
2
Прибиральниця
-
-
1
-
-
1
-
-
1
1
Механіки
1
6
3
1
6
3
1
10
-
11
Разом:
10
33
14
16
29
12
21
29
5
55
Разом, %:
17,5
57,9
24,6
28,1
50,9
21,0
38,2
52,7
9,1
100

Рівень працівників з середньо-спеціальною освітою залишився майже незмінним – на рівні 50-57%. Працівників із загальною середньою освітою стало менше – з 21% у 2009 р. до 9,1% у 2010 р. Таким чином, загальний рівень освіти підприємства за аналізує мий період підвищився за рахунок суттєвого збільшення працівників з вищою освітою і зменшення кількості працівників із загальною середньо освітою. Але в цілому рівень освіти можна вважати недостатнім. Стан економіки України та особливості збутової діяльності підприємства вимагають, щоб усі працівники продуктових маркетингових бригад мали, по можливості, вищу освіту. Також, секретар підприємства повинен мати вищу освіту, бо на нього покладено багато обов’язків, в тому числі й облік кадрів підприємства.

Майно підприємства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства.

Джерелами формування майна підприємства є:

- грошові і майнові внески засновників;

- доходи, одержані від господарської діяльності, реалізації продукції і послуг;

- доходи від акцій, цінних паперів, депозитних внесків і внесків в капітал інших підприємств;

- кредити банків і інших кредитних організацій;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Підприємство здійснює облік всієї своїй діяльності, контроль за ходом виробництва продукції і послуг, веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність в порядку встановленому законодавством.

ТОВ «Місто - Д» займається торговою та збутовою діяльністю, воно не має спеціально створеного відділу маркетингу, немає й , відповідно, посади директора з маркетингу, що не відповідає вимогам ринку та специфіці діяльності підприємства. Як показує досвід, в Запорізькій та Мелітопольських філіях роль директорів з маркетингу вимушені виконувати супервайзери. Таким чином, їх обов’язки є дещо ширшими. Підприємство має лінійну систему організації – найбільш чітку форму організації підприємства, що ґрунтується на принципі єдності розподілу доручень. Згідно цьому принципу право віддавати розпорядження має тільки вищестояща інстанція.

Отже, вся решта відділів включена в єдину лінію інстанцій (службова лінія), оскільки від керівництва підприємством до самого нижчого ступеня ієрархії проводиться єдина лінія управління, що проходить декілька проміжних ступенів. Ця система доцільна для підприємств малих масштабів. Вона дозволяє створити ясні, наочні відносини між вищестоящими і підпорядкованими і чіткі обмеження при її застосуванні.

На великих підприємствах застосування такої системи несе значне навантаження для окремих проміжних інстанцій, і чим вона вище, тим більше навантаження. Керівництво підприємством переобтяжене, накази виконуються і передаються насилу і поволі. Але під впливом зростання та диверсифікації підприємство змушене було перебудували структуру підприємства на основі принципу виділенні відділів, що орієнтуються на збут певної продукції.

Цей вид організації перетворює складну, систему, що складно керується, в рухомі, легко пристосовуванні підсистеми. Інші переваги полягають в кращому розмежуванні відповідальності і в розвитку більшого відчуття відповідальності у начальників відділів, в результаті розширення підприємницької компетенції на ухвалення рішень в рамках виробничої політики, визначуваної одним керівництвом.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email