Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

Висновки. Список використаних джерел

Отже, маркетингова стратегія – це розробка стратегічних рішень, які дозволять ефективно реалізувати завдання середньострокового і короткострокового періоду підприємства.

Розробка маркетингової стратегії необхідна для забезпечення ефективності маркетингових заходів, що проводяться. Розробка і реалізація стратегії маркетингу на споживчих ринках вимагає від будь-якої компанії гнучкості, здатності розуміти, пристосовуватися і, в окремих випадках, впливати на дії ринкових механізмів за допомогою спеціальних маркетингових методів.

Більшість стратегічних рішень, які приймає будь-яка компанія, лежать у сфері маркетингу. Створення нового бізнесу, злиття і поглинання, освоєння нової ринкової ніші, дилерська політика, звуження або розширення продуктової лінійки, вибір постачальників і партнерів - всі ці і багато інших рішень приймаються в рамках маркетингової стратегії. Від адекватності маркетингової стратегії компанії залежить успіх бізнесу.

Формування маркетингової стратегії може включати:

- розробка маркетингової політики підприємства в цілому;

- розробка маркетингового плану;

- виявлення конкурентних переваг;

- розробка рекомендацій за системою збуту і каналів розподілу товару;

- розробка стратегії по просуванню продуктів і послуг на ринок;

- формування політики в області стимулювання збуту;

- розробка системи мотивації споживачів;

- рішення по залученню і утриманню прибуткових клієнтів.

Маркетингова стратегія підприємства, фірми або компанії розробляється нашими з врахуванням комплексу чинників, таких як ситуація, що склалася на ринку, вплив зовнішнього оточення, пріоритети розвитку компанії, внутрішні ресурси фірми і так далі.

Ефективно розроблена маркетингова стратегія дозволяє підприємству:

- значно розширити клієнтську базу і збільшити об'єм продажів;

- підвищити конкурентоспроможність продукції/услуг;

- налагодити регулярний механізм модифікації тих, що існують і розробки нових продуктів;

- створити інструмент масового залучення клієнтів;

- виробити ефективну цінову і продуктову політику;

- створити механізм контролю маркетингових заходів;

- підвищити якість обслуговування клієнтів.

На ТОВ «Бренд Бенд» протягом 2008-2009 рр. загалом спостерігалася позитивна тенденція зростання валового і чистого доходу. Так, валовий дохід збільшився з 35852,00 тис. грн. в 2008 році до 49 501,40 грн. в 2009, темп зростання склав 138,07%. Чистий дохід збільшився з 30 635,00 тис. грн. до 41 587,50 тис. грн. в 2008 та 2009 роках відповідно, темп зростання склав 135,75%.

Проте подальший аналіз дозволив зробити висновки про джерела такого зростання валового та чистого доходу підприємства. Темпи зростання витрат на збут готовій продукції були вищі, ніж зростання валового і чистого доходу, витрати на збут збільшишся більше ніж  вдвічі з 1 641,00 до 3 319,80 тис. грн. в 2008 та 2009 роках відповідно.

Іншим джерелом було зростання чисельності управлінського (107%) і виробничого (140,49%) персоналу компанії, хоча темпи зростання кількості персоналу були нижчими, ніж темпи зростання доходу, але продуктивність праці знизилася зі 145,15 тис. грн. в 2008 році до 142,66 тис. грн. в 2009.

Ці фактори у поєднанні в результаті відобразилися на чистому прибутку підприємства, що знизився в 2009 році на 36,60% з 1 763,00 до 1 117,80 тис. грн. Тобто, підприємству в 2010 потрібно провести певні зміни для виведення показника чистого прибутку на минулий рівень. В наступному пункті роботи проаналізуємо  основні принципи формування маркетингової стратегії на ТОВ «Бренд Бенд». Цей аналіз надалі допоможе визначити можливість покращення фінансового стану підприємства за допомогою зміни його маркетингової стратегії.

Витрати на створення служби маркетингу на підприємстві складуть 257 868,02 грн., що складає 23% від чистого прибутку підприємства за 2009 рік. Економічний ефект від створення служби маркетингу та запропонованих заходів в 2010 році помітний не буде, для цього знадобиться ще один рік.

Список використаних джерел

 1. Азов Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.М.:ЦЭИМ, 2001.-207 с.
 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. СПб., ПИТЕР, 1998.
 3. Армстронг, Гарі, Котлер, Філіп. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання.: Пер. з англ..: Ус. пос. – М.: Видавничий дів «Вільямс», 2001. – 608 с.
 4. Артем Белов. Стратегический маркетинг на промышленном предприятии: подходы и проблемы. // Top-Manager, - №21, - 2002 г.
 5. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегии. – М., 1999. – С. 4–33.
 6. Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.:Финстатинформ, 2003-120 с.
 7. Багиев Г.Л., В.М. Тарасевич, Х.Анн. Маркетинг: учебник. М: Экономика.- 2004. –703с.
 8. БаззелР.Д., Комс Д.Ф.,БраунР.В. Информация и риск в маркетинге. М.:Финстатинформ, 2003. - 95 с.
 9. Вествуд Дж. Маркетинговый план. –СПб:Питер. –2001. –256 с.: - (Серия «Наука делать деньги»)
 10. Виссема Ханс. Стратегический менеджмент. Пер. с англ. под ред. Джарова Ю., Нуреева Г. М. М., «Финпресс», 2000, - 356 с.
 11. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2004. – 712 с.
 12. Гасов А. А. Стратегия в деятельности фирмы: Маркетинг, управление продуктом // Маркетинговые технологии, № 5, 2006, - с. 45-49.
 13. Дойль П. Маркетинговое управление и стратегии. Пер. с англ. С.-Петербург, ПИТЕР, 1998
 14. Зайцев Л. Г., Соколова М. И. Стратегический менеджмент. М., Юристъ, 2002.
 15. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ М.: Центр экономики и маркетинга, 2003. -167 с.
 16. Крапивин А. А., Сусанова А. Ж. Стратегический маркетинг. М.: Економ. 2005 – 621 с.
 17. Куденко Н. Д. Дискусійні проблеми сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства // Вісник НУ „Львівська Політехніка» „Логістика». – 2004. -№499. с. 72-78
 18. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. СПб: Наука, 2000. - 589 с.
 19. Мосейкин Ю.Н. Стратегическое планирование. Курс лекций: Учебное пособие. - М.: Изд-во РУДН, 1995. - 80 с.
 20. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. – Міністерство освіти і науки України Київський Національний економічний університет. – К., 2001.
 21. Фатхудинов ГРН.А. Стратегический маркетинг. Учебник для вузов. 4-е изд. - М.: «Интел-Синтез», 2005, с. 352
 22. Циганкова Т.М. Cучасні моделі та тенденції розвитку стратегічного маркетингу // Маркетинг в Україні №2, 2004, с. 31-36
 23. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие/ Под ред. А.П.Градова. Спб.: Спец. Литература, 1999.
 24. Бабич Д.Г., Беличенко А.Г., Василичев Д.В. и др. Основы бизнеса. Уч. пособие / Под ред. С.Я. Салыги МАУП. 2003. –525с.
 25. Беличенко А.Г., Кисилева Т.К. Маркетинг: Курс лекций для слушателей ФПО и студентов экономических специальностей. – ЗЦНТИ, 2003. – 127с.
 26. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Робочий конспект та навчальні тестові завдання: Навч. посібник. – Київ: Лібра, 2004. – 280 с.
 27. Камаев В Д. Экономика и бизнес. – М.: ОНИТИ, 1995. – 560с.
 28. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1992. – 736 с.
 29. Маслова Т.Д. , Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с.
 30. Маркетинг: Ситуаційні вправи. Навч. посібник / Н.В.Головкіна – К.: Студцентр, 2002.
 31. Маркетинг: Учебник А.Н.Морозов, С.Л. Красильников, и др.; Под ред А.Н. Романова – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996-560 с, : ил.
 32. Менеджмент, Банки и биржи. – М.: об ОНИТИ, 1995. – 560 с.
 33. Ноздреева ГРН.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 304 с.
 34. Осипов Ю.М и др. Основы предпринимательского дела. 2 – М.: МП «Тритон», 1992. – 432 с.
 35. Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Введение в бизнес. – Ленинград, «Северо- Запад», 1991. – 300 с.
 36. Самуэльсон П., Нордхауз Д. Экономика. – М.: «Вильямс», 2001. – 688с.
 37. Тєлєтов О.С. Маркетінг у промисловості: Підручник. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 248 с.
 38. Корельский В.Ф., Гаврилов Г.В. Биржевой словарь: В 2 т.-М.:Эксмо, 2000. – 234 с.
 39. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс. 1999. – 348с.
 40. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб: Наука. 1999. – 382с.
 41. Попов Е.В., Попова Л.Н. Искусство маркетинга. Екатеринбург: Терминал Плюс. 2001. – 325с.
 42. Синельников С.М. и др., Энциклопедия предпринимателя, СПб.: Просвет, 2002. – 328с.
 43. Тоффлер Б.Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов.-М.: Прогресс, 2000. – 294 с.
 44. Эванс Дж. Г., Берман Б., Маркетинг. М.: Эксмо Экономика. 1998. – 432с.
 45. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. — М.: Экономика, 2001.
 46. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. — СПб.: ПитерКом, 2000.
 47. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001.
 48. Алексунин В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. М.:2005г.
 49. Кондратьев А.Д. Маркетинг: концепции и решения. – М.: 2003г.
 50. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учебное пособие – М.: 2002г.
 51. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник для студентов – М.: 2007г.
 52. Голубков Е.П. Основы маркетинга – М.: 2003г.
 53. Ильин В.И. Поведение потребителей – СПб.: 2000г.
 54. Управление организацией: Учебник/ под ред. А.Г. Поршнева – М.: 2000г.
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email