Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

3.3. Економічний ефект від запропонованих акцій

Коли товар вже введений на ринок і завоював деяку його долю перед організацією коштують завдання по збільшенню об'єму його продажів, завоюванню нових сегментів споживачів або підтримці пока­зників на досягнутому рівні. Для досягнення цих цілей організації удаються до заходів по стимулюванню збуту. Як показує практика, більшість організацій віддає перевагу нести витрати зі стимулюванню збуту, ніж витрачати грошові кошти на рекламні заходи.

Стосовно ТОВ «Бренд Бенд», то цій організації необхідно знайти шляхи і способи підвищення ефективності своєї діяльності, удаючись до методів стимулювання збуту і замінюючи один метод стимулювання на інший, як тільки з'ясовується, що один з них – останній – забезпечує досягнення кращих результатів. Обов'язково слід врахувати, що заходи зі стимулювання збуту повинні носити короткочасний характер, оскільки споживачі повинні зрозуміти миттєву вигоду придбання товару.

Стимулювання збуту по відношенню до споживачів є складним завданням, оскільки вимагає дотримання, як, втім, і при формуванні попиту, морально-етичних норм. Основні методи, використовувані в цьому напрямі, залишаються тими ж (реклама, цінова політика, престиж). Проте варіанти цих методів носять вже інший характер. ТОВ «Бренд Бенд» необхідно вживати таких стратегічних заходів як поздоровлення зі святковою датою, розда­ча сувенірної продукції і тому подібне

По відношенню до споживачів вказані заходи на ТОВ «Бренд Бенд» повинні доповнюватися такими як:

- безкоштовна доставка до споживача;

- відстрочка платежу до 21 банківського дня підприємствам що замовляють продукцію на суму від 20 000 грн., до 10 банківських днів підприємствам скуповуються на суму від 10 000 грн., до 5 банківських днів підприємствам скуповуються на суму від 5 000 грн.;

- надання різних видів знижок (бонусна, дилерська, проста);

- гарантія повернення нереалізованої продукції;

- допомога в рекламних заходах.

Також, на ТОВ «Бренд Бенд» можливе застосування методів стимулювання збуту посередниками (філіями) організації. Вони нагадують методи заохочення (мотивації) персоналу і включають:

- матеріальні винагороди;

- моральне заохочення;

- просування по службі.

Заходи щодо стимулювання збуту повинні постійно оновлюватися і носити короткостроковий характер.

Аналізуючи положення підприємства на ринку, слід керуватися тим, що всі ринки безперервно міняються. Тому зіставляти своє положення на нім варто зі всім ринком і його ємкістю. Керівництву необхідно стежити за ваганням кон'юнктури ринку, на поведінку конкурентів, які досить легко і, можливо, навіть несподівано для підприємства в змозі витіснити його з ринку. Тут треба сказати, що в ТОВ «Бренд Бенд» не налагоджена процедура маркетингових досліджень. За зміною на ринку стежить сам керівник і лише він приймає рішення про подальшу роботу що, безумовно, позначається на оперативності роботи організації по розробці і пропозиції нових послуг, виході на нові ринки.

Необхідність в нововведеннях виникає тоді, коли їх вже вимагає ринок. Але керівництво ТОВ «Бренд Бенд» повинне саме завчасно визначати їх необхідність і доцільність. Саме у даній сфері йому слід:

- визначити новий вид послуг, за допомогою яких підприємство матиме відповідну частку ринку;

- визначити новий вид послуг, які повинні замінити вже існуючі, але застарілі послуги;

- запровадити нововведення і здійснити модернізацію у всіх інших сферах діяльності підприємства.

Керівництво повинне визначити, що важливіше: збільшити свою частку ринку або підвищувати продуктивність вкладеного капіталу. А якщо йдеться про рентабельності вкладеного капіталу, то встановити, де краще інвестувати нові засоби: у підвищення рентабельності діючого виробництва або у виробництво нових послуг.

Підводячи підсумки економічної ефективності двох запропонованих вище заходів, слідує відзначити, що сукупне зростання валового доходу компанії від їх впровадження повинне скласти 703,858 тис. грн. або 1,42%. При цьому, весь приріст річного валового доходу забезпечується тільки за рахунок маркетингових заходів, без нарощування виробничих потужностей.

Для остаточного розрахунку економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів підставимо отримані дані в таблицю 3.10 і розрахуємо плановану зміну показників господарської діяльності.

Таблиця 3.10

Розрахунок економічної ефективності планованих заходів і плановані результати господарської діяльності ТОВ «Бренд Бенд»

№ пп.
Показник
Одиниця вимірювання
2009 грн.
2010 грн.
(плановане значення)
Зміна %
1
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис.
49 501,40
50 205,26
+1,42
2
Податок на додану вартість
тис.
7 835,00
7 946,26
+1,42
3
Податок на рекламу
тис.
78,90
80,02
+1,42
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис.
41 587,50
42 178,98
+1,42
5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
тис.
34 066,30
34 550,04
+1,42
6
Валовий прибуток
тис.
7 521,20
7 628,94
+1,42
7
Інші операційні доходи
тис.
1 971,10
1 971,10
-
8
Адміністративні витрати
тис.
3 050,10
3 307,97
+8,45
9
Витрати на збут
тис.
3 319,80
3 519,50
+6,02
10
Інші операційні витрати
тис.
1 525,60
1 525,60
-
11
Фінансовий результат від операційної діяльності
тис.
1 596,80
1 246,97
-21,91
12
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
тис.
1 596,80
1 246,97
-21,91
13
Податок на прибуток від звичайної діяльності
тис.
479,00
374,09
-21,90
14
Фінансові результати від звичайної діяльності
тис.
1 117,80
872,88
-21,91
15
Чистий прибуток
тис.
1 117,80
872,88
-21,91
16
Кількість тих, що працюють
чол.
98
102
+0,41
  Зокрема:        
17
Адміністративно-управлінського персоналу
чол.
30
34
+13
18
Виробничого персоналу
чол.
68
68
-
19
Продуктивність праці
тис.
142,66
144,68
+1,42
20
Середня заробітна плата
грн.
590,69
590,69
-

Представлений в таблиці 3.10 розрахунок планованої економічної ефективності не дозволяє однозначно судити про доцільність впровадження запропонованих заходів в поточній перспективі, оскільки плановані фінансові результати будуть нижче існуючих. Проте, не слід забувати, що основні витрати поточних заходів ляжуть на створення єдиної служби маркетингу, яке позначається не на поточних (тактичних) фінансових результатах, а має характер стратегічного заходу, який позначається на підвищенні конкурентоспроможності підприємства в цілому.

Крім того, якщо на підприємстві не буде створена єдина служба маркетингу, то для проведення інших маркетингових заходів у компанії немає спеціалістів-маркетологів. Ефект же від створення служби маркетингу на підприємстві буде помітний через декілька років.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email