Формування маркетингової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «Бренд Бенд»)

2.4. SWOT-аналіз ТОВ «Бренд Бенд»

Приступаючи безпосередньо до SWOT-аналізу, побудуємо матриці вірогідностей/впливів, в одній з яких позиціюємо виявлені чинники зовнішнього середовища, що роблять позитивний вплив на підприємство (можливості), в іншій – чинники зовнішнього середовища, що надають негативну дію на підприємство (погрози).

Такі матриці приведені у вигляді таблиць 2.4 і 2.5, які дозволяють отримати три оцінки міри значущості чинників для підприємства: високе, середнє, низьке.

Таблиця 2.4

Матриця «вірогідність/вплив» для позиціювання можливостей зовнішнього середовища

Дія
Вірогідність
 
Висока
Середня
Слабка
Сильне
1. Не повністю задоволений попит на продукцію
2. Стійкий попит на продукцію
3. Впровадження в нові сегменти ринку
1. Вдосконалення технології виробництва
2. Зниження цін на сировину і готову продукцію
1. Зниження податків і мит
2. Поява нових виробників
Помірне
1. Вільний вхід на ринок
2. Вдосконалення менеджменту
1. Розорення і відхід підприємств-виробників 1. Зміни переваг споживачів
Слабке
1. Невдала поведінка конкурентів 1. Відсутність зарубіжних конкурентів 1. Державна підтримка підприємств

Таблиця 2.5

Матриця «вірогідність/вплив» для позиціювання погроз зовнішнього середовища

 
Вірогідність
Дія
 
Висока
Середня
Низька
Сильне

1. Несприятлива економічна ситуація в державі

1. Збої в постачаннях продукції

1. Поява товарів-субститутів
2. Поява нових фірм на ринку
3. Посилення конкуренції
Помірне
1. Зниження рівня життя населення
2. Зростання податків і мит
1. Посилювання законодавства 1. Поява принципово нового товару
2. Скачки курсів валют
3. Зміна купівельних переваг
Слабке
1. Зміна рівня цін 1. Зростання темпів інфляції 1. Погіршення політичної обстановки

Аналіз таблиць 2.4, 2.5 дозволяє зробити наступні виводи. Для здобуття більш диференційованої оцінки значущості чинників зовнішнього середовища, застосуємо метод зваженої оцінки дії чинників, результати якої представлені в таблиці, де в першу колонку вписані окремі чинники середовища; у другу – вага даного чинника, у вигляді відносної важливості, визначуваної експертним дорогою; у третю – оцінка в балах міри впливу чинника на організацію, яка привласнюється експертом відповідно до вибраної шкали. Зважена оцінка дії чинника на організацію визначається як твір ваги чинника на його бальну оцінку.

Для здобуття повнішої вистави, необхідно отримані дані ранжувати в порядку убування їх мірі дії в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Зовнішні можливості і погрози

Можливості
Погрози
Вдосконалення технології виробництва Зростання податків і мит
Стійкий попит на продукцію Пониження рівня цін
Зниження податків і мит Зростання темпів інфляції
Зниження цін на сировину і матеріали Посилювання законодавства
Відсутність зарубіжних конкурентів Зниження рівня життя населення
Не повністю задоволений попит на продукцію Зміна купівельних переваг
Державна підтримка малих підприємств Поява товарів-субститутів
Поліпшення рівня життя населення Скачки курсів валют
Вдосконалення менеджменту Несприятлива економічна ситуація в державі
Розорення і відхід фірм-виробників Посилення конкуренції
Підвищення рівня цін Поява нових виробників
Вільний вхід на ринок Поява принципово нового товару
Впровадження в нові сегменти ринку Збої в постачаннях продукції
Невдала поведінка конкурентів Погіршення політичної обстановки

Як видно з таблиці 2.6, можна визначити, які з певних зовнішніх чинників мають найбільший позитивний або негативний вплив на компанію.

Внутрішню структуру організації називають ще внутрішнім середовищем. До неї відносяться функціональні структури фірми, що забезпечують управління, розробку і тестування нових товарів, просування товарів до покупців, збут, обслуговування, взаємини з постачальниками і іншими зовнішніми органами. У поняття внутрішнього середовища так само входять кваліфікація персоналу, система передачі інформації і так далі

Таким чином, аналіз внутрішнього середовища є управлінським обстеженням функціональних зон організації з метою визначення сильних і слабких сторін організації, представлених в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Сильні і слабкі сторони ТОВ «Бренд Бенд»

Сильні сторони
Слабкі сторони
Достатня популярність Вузький асортимент продукції
Імідж на ринку Збої в постачанні
Фокусування на споживачі Середній рівень цін
Високий контроль якості Не упроваджена система ІСО-9000
Висока рентабельність Не повна завантаженість виробничих потужностей
Зростання оборотних коштів Слабка структура управління
Наявність джерела фінансування Неучасть персоналу в ухваленні управлінських рішень
Сучасні технології виробництва Вузька спеціалізація
Продумана стратегія у сфері діяльності Непридатність продукції в інших областях
Висока кваліфікація персоналу Слабкість в створенні нових видів продукції
Хороша мотивація персоналу Застаріле устаткування
Конкурентноздатна цінова політика Залежність від постачальників комплектуючих
Налагоджена збутова мережа  

Оцінку внутрішнього середовища фірми – її силу і слабкість, а також зовнішніх можливостей і загроз зазвичай називають SWOT-аналізом. SWOT-аналіз — це визначення сильних і слабких сторін вашого підприємства, а також можливостей і загроз, що витікають з його найближчого оточення (зовнішнього середовища).

Отже, зведемо результати в загальну таблицю для SWOT–аналізу ТОВ «Бренд Бенд», використовуючи основні моменти зі списків слабких, сильних сторін підприємства, загроз і можливостей для нього.

Отже, мета організації – вихід на регіональні ринки. Для здійснення поставленого завдання керівництво ТОВ «Бренд Бенд» планує наступне:

- зміцнити свої позиції на ринку Запоріжжя;

- вийти на ринок міст Дніпропетровська, Кіровограду;

- налагодити виробництво на ринках інших регіонів;

На основі даних про організацію, можна побудувати наступну SWOT-таблицю (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

SWOT-таблиця ТОВ «Бренд Бенд»

Внутрішнє середовище
Сильні сторони (S)
Слабкі сторони (W)
1. Відносно невеликий штат організації.
2. Молодий і перспективний колектив.
3. Гнучка політика керівництва.
4. Порівняно недорогі початкові матеріали.
5. Хороша репутація у клієнтів.
1. Брак власного устаткування.
2. Брак власної робочої сили.
3. Невеликий офіс.
4. Відсутність єдиного цеху.
5. Додаткові транспортні витрати.
6. Недостатньо високий прибуток.
Зовнішнє середовище
Можливості (O)
Загрози (T)
1. Розширення виробничої лінії.
2. Вихід на нові ринки.
3. Налагодження роботи з постачальниками інших регіонів.
1. Поява нових конкурентів.
2. Збільшення цін на матеріали.
3. Зростаючий конкурентний тиск.
4. Зниження репутації.
5. Банкрутство.

На основі отриманих даних можна визначити стратегії, які може використовувати ТОВ «Бренд Бенд» для успішного розвитку:

1. Сильні сторони (S).

а) можливості (O):

- стратегія концентрованого зростання. Можливий вихід на нові ринки. Наприклад, доцільно відкрити виробництво у Дніпропетровську;

- стратегія інтегрованого зростання, а саме зворотної вертикальної інтеграції. Достатньо ефективним буде придбання виробництв діючих постачальників. Подібна політика понизить надалі витрати компанії.

б) загрози (T):

- стратегія концентрованого зростання. В даному випадку доцільно почати надавати ще одну послугу, наприклад, термодрук. Подібний крок підвищить конкурентоспроможність, а, відповідно, збільшиться кількість клієнтів;

- стратегія інтегрованого зростання, а саме горизонтальної інтеграції. Придбання підприємств конкурентів. Це поліпшить виробничу базу, підвищить потужності фірми. На одного конкурента стане менше.

2. Слабкі сторони(W).

а) можливості (O):

- стратегія концентрованого зростання. Оскільки слабих сторін у ТОВ «Бренд Бенд» більше, ніж сильних, то найбільш ефективними є дії з посилення позицій на ринку. Сюди відноситься створення позитивного стійкого іміджу в Запоріжжі та області, збільшення кількості клієнтів та інше;

- стратегія скорочення витрат також є доцільною, оскільки прибуток у компанії невеликий, а ціни на матеріали ростуть. Передбачувані витрати потребуватимуть великих фінансових вкладень, тому зараз необхідно понизити планку витрат. Наприклад, пошук постачальників з більш низькими цінами.

б) загрози (T):

- стратегія диверсифікованого зростання, а саме горизонтальної диверсифікації. ТОВ «Бренд Бенд» необхідно налагодити роботу з надання нової послуги;

- стратегія центрованої диверсифікації. ТОВ «Бренд Бенд» може почати надавати нову послугу на базі існуючих, наприклад, сублімований друк. Тут використовуються також термодрук і плівки, але складність виконання замовлення набагато вища. Такі дії приведуть до збільшення прибутку без витрат на нове устаткування. Конкурентоспроможність також підвищиться.

Отже, можна відзначити, що найбільш переважною для компанії ТОВ «Бренд Бенд» на даному етапі розвитку є стратегія посилення позицій на ринку Запоріжжя та області. Це обумовлено тим, що у фірми ще не вистачає потужності для виходу на нові регіональні ринки. Але при цьому у компанії все-таки існує ряд переваг, завдяки яким вона є досить сильним конкурентом в своєму регіоні. Тому слід укріпити свої позиції перед таким значним кроком, як вихід на нові ринки. Вибрана стратегія, безумовно, частково веде до досягнення поставленої планки.

Для ТОВ «Бренд Бенд» після проведеного аналізу найбільш значимими і вірогідними виявилися можливості розширення частки ринку, розширення асортименту.

Після позиціювання погроз було виявлено, що:

До критичного стану підприємство можуть привести або вихід в галузь великого числа конкурентів і перемикання споживачів на продукцію підприємств конкурентів.

До руйнування підприємства або її виходу з галузі може привести обмежувальна політика державних органів, наприклад, збільшення зборів, зростання податків, посилювання регулювання рівня цін на продукцію, примусова реалізація продукції для соціальних об'єктів за заниженими цінами. Стратегія має бути направлена на максимальне використання можливостей, що надаються, і максимально можливий захист від погроз.

Таким чином, розглянувши можливості ТОВ «Бренд Бенд», його слабкі і сильні сторони, провівши аналіз погроз, витікаючих із зовнішнього середовища, можна визначити стратегію підприємства, при цьому спираючись на меті організації. Стратегію розглядатимемо в контексті реалізації проекту підприємства по розширенню ринку збуту в Гродненської області. Спочатку передбачалося, що на даному сегменті ринку конкуренція дуже висока. В результаті SWOT-аналізу з'ясувалося, що надалі конкуренція на даному сегменті ринку посилитися, то має бути переглянута стратегія підприємства.

Оскільки підприємство збирається збільшити обсяг виробництва і захопити весь такою, що залишилася сегмент ринку, на якому в майбутньому передбачається конкуренція, то для неї найкращою буде комбінована стратегія, націлена на вирішення своїх конкурентних переваг і передбачаюча глибше проникнення і географічний розвиток ринку, з подальшою вертикальною інтеграцією вгору. Це можна сформулювати таким чином:

- мінімізувати витрати і тим самим укріпити свою конкурентну позицію;

- удосконалювати реалізацію в тих районах області, в яких вже налагоджена;

- проводити активну рекламну компанію своєї продукції, потім вийти на нові ринки збуту, уклавши договори з організаціями.

Таким чином, провівши SWOT-аналіз діяльності ТОВ «Бренд Бенд», виявилися помилки в стратегії підприємства, які могли б привести як до невдачі проекту. Матриця SWOT-аналізу допомогла поглянути на сильні і слабкі сторони підприємства, проаналізувати можливості і погрози зовнішнього середовища, і в результаті створити нову стратегію діяльності підприємства.

При стратегічному плануванні перевагу необхідно віддати стратегії концентрованого зростання (концентрації зусиль). На відміну від стратегій лідерства по витратах і диференціації стратегії концентрації зусиль (стратегії ніші) орієнтовані на вузьку частину ринку. Цільовий сегмент або ніша можуть бути визначений, виходячи з географічної унікальності, особливих вимог до використання товару або його особливих характеристик, які привабливі лише для даного сегменту.

Конкурентна перевага ТОВ «Бренд Бенд» може бути досягнута пропозицією споживачам даного сегменту продуктів (послуг), відмінних від конкурентів і більш повно задовольняючих вимогам покупців цієї цільової групи. З врахуванням вибраної дороги досягнення конкурентної переваги необхідно планувати сфокусовану стратегію диференціації.

Сфокусована стратегія є привабливою для ТОВ «Бренд Бенд» тому що виконуються наступні умови:

- підприємство має досить навиків і ресурсів для успішної роботи у виробництві бетонних заборів;

- ТОВ «Бренд Бенд» може захистити себе від конкурентів в майбутньому, завдяки доброзичливості покупців до її здібностей в обслуговуванні (задоволенні вимог) покупців цільового сегменту.

Таким чином, провівши SWOT-аналіз діяльності ТОВ «Бренд Бенд», виявилися помилки в стратегії підприємства, які могли б привести як до невдачі проекту, так і до краху підприємства в цілому. Матриця SWOT-аналізу допомогла поглянути на сильні і слабкі сторони підприємства, проаналізувати можливості і погрози зовнішнього середовища, і в результаті створити нову стратегію діяльності підприємства. Таким чином, найбільш прийнятними для ТОВ «Бренд Бенд» в даний час є стратегії концентрації зусиль (стратегії ніші).

Отже, виробляючи стратегії, слід пам'ятати, що можливості і загрози можуть переходити в свою протилежність. Так, невикористана можливість може стати загрозою, якщо її використовує конкурент. Таким чином для ТОВ «Бренд Бенд» необхідна така стратегія, де будуть збільшені внутрішні сили і зовнішні можливості підприємства, і де слід скоротити слабкі внутрішні сторони фірми і по можливості пом'якшити негативний вплив зовнішніх загроз.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email
Скачать работу