Висновки. Список використаних джерел

Отже, аудит покликаний забезпечити розумну упевненість в тому, що фінансова (бухгалтерська) звітність, що розглядається в цілому, не містить істотних спотворень. Поняття розумної упевненості - це загальний підхід, що відноситься до процесу накопичення аудиторських доказів, необхідних і достатніх для того, щоб аудитор зробив висновок про відсутність істотних спотворень у фінансовій (бухгалтерською) звітності, що розглядається як єдине ціле. Поняття розумної упевненості застосовується до усього процесу аудиту, у тому числі і до аудиту фінансових вкладень.

Фінансові інвестиції – це особлива форма існування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної, і грошової форм, яка може передаватися замість нього самого. Суть її полягає в тому, що у власника сам капітал відсутній, але є усі права на нього, які і зафіксовані у формі цінного паперу або іншого документу. В умовах швидкоплинності, високої міри ризику господарських операцій складності фінансового положення більшості суб'єктів господарювання існує об'єктивна необхідність в отриманні достовірної інформації про їх наявність у підприємства, їх русі, законності ведення операцій з ними. Помилки і спотворення при обліку операцій з фінансовими вкладеннями у разі їх істотності можуть значно вплинути на достовірність бухгалтерської звітності і завдати значного матеріального збитку економічному суб'єктові. Запобігти подібним негативним наслідкам може грамотний облік і аудиторська перевірка операцій, пов'язаних з фінансовими інвестиціями.

Спсиок використаних джерел

  1. Адамс Р.Основы аудита. М.:Аудит, ЮНИТИ.2005.
  2. Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие. – М.:Экономика, 2004.
  3. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.:Т-во “Знання”, НОО, 2001.
  4. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М. А. Блюх, В. 3. Бурчевський; За ред. М. Г. Чумаченка. – К.: Вид-во КНЕУ, 2007.
  5. Зубілевич С.Л., Голов С.Ф. Основи аудиту. – Київ: Ділова Україна, 2009.
  6. Кузьминский А.И. Аудит. Практичний посібник. – К.:2000.
  7. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство: Підруч. / За наук, ред. В.Г. Федоренка. — К.: МАУП, 2007.
  8. Шеремет А.Д. та ін. Аудит. М.:Інфра, 2005.
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email