2. Об’єкти аудиту фінансових інвестицій

Аудит фінансових інвестицій – це незалежна перевірка фінансових звітів чи інформації, що відноситься до них, незалежно від прибутковості підприємства, його розміру та форми організації.

В основу роботи аудитора покладено фінансову звітність. При її аналізі слід брати до уваги вплив різних факторів. Крім того, звітність має суттєві обмеження в плані побудови. Статті звітності інколи відображають суми, які самі по собі ні про що не свідчать – потрібно їх розшифровувати, а групування статей не завжди відповідає логіці аналізу. До того, бажано мати додаткову інформацію по підприємствах, яку не завжди можна виділити з бухгалтерського обліку. Характер і обсяг цієї інформації часто визначається галуззю чи конкретним підприємством, оскільки у кожній галузі є свої особливості.

Фінансовий аудит являє собою добір, групування та вивчення даних про фінансові ресурси підприємства та їх використання з метою мобілізації коштів, необхідних для виконання планових чи проектних завдань і погашення фінансових зобов’язань в процесі господарської діяльності підприємства.

При аудиті розглядаються питання формування і використання окремих видів фінансових ресурсів, їх розміщення в різні матеріальні цінності (активи), оцінки платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, швидкості обігу коштів. В процесі фінансового аудиту з’ясовується:

- платоспроможність як самого підприємства, так і його дебіторів;
- забезпеченість власними обіговими коштами відповідно до потреб в них;
- збереження коштів та причини змін їх розміру протягом періоду, що аналізується;
- виконання плану прибутку і прибутковість фінансово-господарської діяльності підприємства;
- стан запасів товарно-матеріальних цінностей та джерел їх формування;
- розміщення власних , позичкових, залучених та спеціальних джерел коштів в видах активів;
- забезпечення повернення кредитів та ефективність їх використання;
- розрахункові відносини з дебіторами та кредиторами;
- обіг оборотних коштів;
- створення та використання різних фондів;
- збереження власних оборотних коштів.

Аудитор формує свою думку, виходячи з аудиторських доказів – інформації, отриманої їм різними способами з різних джерел. Наприклад, виявлена аудитором довідка бухгалтерії з розрахунком, що містить арифметичну помилку, – це аудиторський доказ, письмове роз'яснення керівництва підприємства – це аудиторський доказ, що перевіряється.

Перелік доказів приведений в загальноросійському стандарті «Аудиторські докази», але аудитор не обмежений цим переліком, а може винаходити нові, ефективні, із його точки зору, процедури.

По джерелу інформації аудиторські процедури можна підрозділити на процедури, початкова інформація для яких отримана з: внутрішніх, зовнішніх або змішаних джерел.

Внутрішні джерела – це документи, складені економічним суб'єктом, що перевіряється; письмові і усні роз'яснення, надані керівництвом і працівниками суб'єкта, що перевіряється.

Зовнішні джерела – це документи (відповіді на запити, роз'яснення і т. д.), складені третьою стороною, а також складені аудитором (наприклад акт про проведену аудитором інвентаризацію).

Змішані джерела – це документи, складені економічним суб'єктом, що перевіряється, письмові і усні роз'яснення його керівництва і працівників, що мають письмове підтвердження третьої сторони.

До джерел отримання аудиторських доказів відносяться:

- первинні документи економічного суб'єкта і третіх осіб;
- регістри бухгалтерського обліку економічного суб'єкта;
- результати аналізу фінансово – господарській діяльності економічного суб'єкта;
- усні вислови співробітників економічного суб'єкта і третіх осіб;
- зіставлення одних документів з іншими;
- результати інвентаризації майна економічного суб'єкта;
- бухгалтерська звітність.

До методів отримання аудиторських доказів відносять: перевірку арифметичних розрахунків клієнта, інвентаризацію, перевірку дотримання правил обліку окремих господарських операцій, перевірку документів, дослідження і підтвердження, аналітичні процедури, підготовку альтернативного балансу.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email