Висновки. Список використаних джерел

Отже, економічний аналіз відіграє важливу роль у підвищенні економічної ефективності діяльності організацій, в зміцненні їх фінансового стану. Він являє собою економічну науку, що вивчає економіку організацій, їх діяльність з точки зору оцінки їх роботи з виконання бізнес-планів, оцінки їх майново-фінансового стану та з метою виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності діяльності організацій.

Таким чином, кожен аналітик повинен знати, що у виявленні резервів у роботі підприємства межі не існує. І там, де ще вчора здавалося, що всі можливості для поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства вичерпані, сьогодні викриваються все нові і нові резерви.

Аналітична робота на підприємстві поділяється на такі організаційні етапи:

1) Виділення суб'єктів і об'єктів господарської діяльності, вибір організаційних форм їх дослідження та розподіл обов'язків між окремими дослідниками.

2) Планування аналітичної роботи.

3) Інформаційне та методичне забезпечення аналізу господарської діяльності.

4) Аналітична обробка даних про хід і результати господарювання.

5) Оформлення результатів аналізу.

6) Контроль за впровадженням у виробництво пропозицій, зроблених за результатами аналізу.

Об'єктом дослідження курсової роботи було підприємство ТОВ «Абсолют». Основна мета діяльності підприємства – отримання прибутку, а також досягнення економічних і соціальних результатів, шляхом систематичного здійснення торгової діяльності для задоволення суспільних і особистих потреб.

Майно підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Організація аналітичної роботи на підприємстві ТОВ «Абсолют» сприяє своєчасному виявленню наявних на підприємстві та в його підрозділах резервів і знаходженню шляхів їх реалізації.

Для планування ефективної господарської діяльності в ТОВ «Абсолют» створено спеціальний структурний підрозділ – планово-економічний відділ.

Основне призначення відділу – планування виробничо-господарської діяльності на підприємстві, складання різних планів, зокрема бізнес-плану, а також контроль за виконанням планових завдань.

Список використаних джерел

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 416с.
2. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Фінансово-экономический аналіз. – Х.: Изд-во Харьк.ун-та внутр дел, 2009. – 394с.
3. Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.: Ника – Центр: Эльга, 2007. – 736с.
4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів: В-во «Сполом», 2007. – 212с.
5. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Ніка – Центр: Ольга, 2002. – 256с.
6. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів ВУЗів. – Житомир: ТУТУ, 2000. – 416с.
7. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер.с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 800с.
8. Вартов А.С. Економічна діагностика діяльності підприємства: організація та методологія. – М: Фінанси та статистика, 2009 – 287с.
9. Гринів Б.В. Економічний аналіз – К.: КНЕУ, 1999 – 312с.
10. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.пос. – 3-тє вид., доп.і переробл. – К.: Знання – Прес, 2008. – 190с.
11. Іващенко В.М., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: Нічлава, 2009. – 204с.
12. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2011. – 387с.
13. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник (Під ред. проф. Н.М.Ушакової) – К.: «Хрещатик»,2008. – 800с.
14. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. Короткий теоретико-методологічний курс. – Навч.пос. – К.: Кондор, 2009. – 128с.
15. Мельничук М.М. Основи економічного аналізу. – К., 2005. – 360с.
16. Основи фінансового аналізу: Навч. пос. / За ред. Я.І. Єлейко та ін. – Л.: Банк. ін-т НБУ, 2004. – 141с.
17. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. пос. – Львів: ЛБІ НБУ, 2008. – 265с.
18. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 200с.
19. Русак Н.А., Русак А.В. Фінансовий аналіз суб’єкта господарювання. – М: Вища школа, 2007. – 309с.
20. Савицька Т.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. – К: Нове видання, 2009. – 398с.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email