1.3. Характеристика основних етапів аналітичних досліджень. Порядок складання програми економічного аналізу

Природа і сутність аналітичної роботи та оцінки потенціалу підприємства передбачають ряд послідовних етапів.

1) Визначення мети і завдань.

2) Розробка програми (плану), в якій ставиться чітке завдання щодо об'єктів та характеру аналізу (терміни, відповідальні особи, форми, методи, техніка і т. п.). В програмі (плані) визначаються:

 а) об'єкт аналізу (структура або процес, технологія, операція, процедура);
 б) суб'єкт аналізу (хто проводить);
 в) період, за який виконується аналіз;
 г) оформлення результатів аналізу (звіт, висновок, розрахунок економічної ефективності або описова характеристика);
 д) термін проведення аналітичних операцій;
 е) кому спрямовуються результати аналізу і як вони повинні бути використані.

3) Встановлення послідовності виконання.

4) Вибір і обґрунтування методів проведення.

5) Визначення та добір необхідної інформації.

6) Проведення аналізу шляхом вивчення, узагальнення вихідних даних, групування і порівняння однорідних показників; виявлення зв'язків, закономірностей, протиріч; кількісної та якісної оцінки окремих показників, врахування впливу різноспрямованих факторів.

7) Узагальнення результатів аналізу.

8) Підготовка висновків по основних напрямках аналізу, їх конкретизація.

9) Оформлення звіту (висновку) за підсумками аналізу. [4]

Послідовність проведення аналізу та оцінки потенціалу підприємства включає ряд певних процедур. До них відносяться наступні:

- аналітична структуризація аналізованого об'єкта, мета якої отримати уявлення про його склад, структуру, властивості, відносини;

- угруповання і класифікація елементів фінансово-господарської діяльності підприємства;

- вивчення кількісних і якісних характеристик цих елементів;

- вивчення видів зв'язків між елементами;

- кількісна та якісна оцінка резервів;

- оцінка факторів, що впливають на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства;

- узагальнення аналітичних даних, порівняння однорідних показників, виявлення зв'язків, закономірностей, протиріч;

- встановлення критерію ефективності фінансово-господарської, ної діяльності підприємства;

- оцінка результатів аналізу (розрахунок соціально-економічної ефективності або описова характеристика основних результатів).

За своїм характером аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства можуть зачіпати різні елементи і мати різні форми. Формами їх проведення можуть бути організаційний (аналіз організації, методів і способів фінансово-господарської діяльності підприємства), функціональний (аналіз основних функцій фінансово-господарської діяльності), технологічний або процедурний аналіз (аналіз основних технологій або процедур фінансово-господарської діяльності підприємства).

За своїм характером організаційний аналіз системи управління може зачіпати різні її елементи. У цьому сенсі аналіз підрозділяється на аналіз організації, методів і техніки управління. За формами оцінки результатів організаційний аналіз може бути комплексним або вибірковим. Організаційний аналіз здійснюється в процесі дослідження системи управління і служить інформаційною базою для організаційного проектування. Проаналізувавши структуру і процес управління, розкривши всі їх плюси і мінуси, можна виявити організаційні резерви і на цій основі спроектувати таку комбінацію факторів роботи (організація, методи, техніка управління), яка забезпечить найкращий результат техніко-економічної діяльності підприємства.

Технологічна сторона аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності включає: організацію інформаційної системи, документування та документообіг, процедури аналізу. Слід відрізняти процедуру від операції. Якщо процедура – це чітко встановлена ​​послідовність дій, то операція – конкретну дію, елементарне або найбільш просте з погляду даного органу управління. Наприклад, підготовка етапу аналізу – це процедура, а виконання етапу – операція. Система аналітичних операцій складається в певну процедуру.

Матеріали аналізу системи управління оформляються у вигляді зведених аналітичних таблиць, графіків, записок, аналітичних довідок, звітів, висновків, оглядів по відповідних розділах, наведеним вище, і є вихідними даними для планування, проектування і прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства.

Як було зазначено, аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства починається з складання програми (плану). У програмі визначаються:

а) об'єкт аналізу (структура або процес, технологія, операція, процедура);

б) суб'єкт аналізу (хто проводить, відповідальні особи);

в) період, за який виконується аналіз;

г) мета, завдання аналізу і діагностики;

д) форми, методи, техніка аналізу і діагностики;

е) оформлення результатів аналізу (звіт, висновок, розрахунок

економічної ефективності або описова характеристики);

ж) термін проведення аналітичних операцій;

з) кому доповідаються (куди направляються) результати аналізу і як вони повинні бути використані. [14]

Структура програми аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства може включати введення, аналітичну частину і висновок. У вступі визначається мета, завдання, методи аналізу і діагностики, описується специфіка об'єкта. Аналітична частина містить аналіз і діагностику технічного, фінансового стану; ефективності виробничої, комерційної, інвестиційної діяльності, соціального розвитку колективу; стану і використання основних фондів, трудових ресурсів; витрат на виробництво і реалізацію продукції; інвестиційного, науково-технічного, трудового, виробничого потенціалу. Висновок містить основні висновки по фактичному стану об'єкта на певну дату і конкретні пропозиції щодо поліпшення цього стану.

Програма розробляється по кожному об'єкту. Контроль за виконанням програми аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства покладається на його керівника.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email