1.2. Складові елементи організації економічного аналізу на підприємстві, їх характеристика

Цілеспрямованість аналітичного дослідження, вагомість його висновків та обґрунтованість пропозицій, значною мірою залежать від добору виконавців та організації робіт. Під організацією взагалі розуміють створення злагодженої постійної системи для виконання якихось робіт або досягнення певної кінцевої мети.

Організація аналітичної роботи включає:

- розробку загальних принципів і порядку проведення аналізу;

- планування роботи в цілому, окремих її робіт та етапів;

- матеріальне, науково-методичне та кадрове забезпеченні;

- загальне керівництво;

- прийом виконаних аналітичних робіт, порядок їх оформлення;

- контроль за впровадженням у виробництво розроблені заходів з метою поліпшення діяльності підприємства.

Аналітична робота підприємства розпочинається з планування. Розрізняють загальний план аналітичної роботи на підприємстві і план (програму) конкретних аналітичних робіт. Загальний план роботи складається на рік з розбивкою за кварталами. У плані зазначаються розділи господарської діяльності, і об'єкти, які повинні вивчатися, періодичність і терміни проведення робіт, відповідальні технічні виконавці, технічні засоби й джерела інформації, потрібні для здійснення аналізу. [9]

У планах окремих робіт, які складаються відповідно до загального плану аналітичної роботи, передбачаються об'єкти етапи аналізу, терміни виконання і завдання робіт тощо.

Організація проведення окремих аналітичних робіт включають такі питання:

- призначення керівника роботи;

- підбір кваліфікованих виконавців;

- складання плану роботи;

- забезпечення необхідним інструктивним матеріалом;

- забезпечення технічними та іншими засобами;

- контроль роботи та реалізація пропозицій аналітиків;

- інші.

Організаційні питання можуть вирішуватися по-різному в залежності від того, стосується це проведення аналітичних робіт працівниками підприємства та для власних потреб його колективу чи це пов'язано з вивченням діяльності підприємства сторонніми контролюючими установами. Це може обумовлювати зміни термінів і виконавців, але й змісту програми що використовується. Якщо аналіз виконують сторонні організації, то аналітиками можуть бути аудитори, працівники банків та наукових установ, відомчі ревізори та інші працівники контролюючих організацій. Аналіз проводять економічні підрозділи підприємства, але до виконання аналітичних робіт залучаються також працівники технічних, технологічних та інших служб.

Програмою аналізу може виступати розгорнутий та деталізований перелік питань, які передбачено вивчати, а також комплект таблиць, обов'язковий до опрацювання під час аналізу. Однак, потрібно мати на увазі, що старанне складання програми аналізу забезпечує необхідну зібраність і повноту проведення аналітичного дослідження. При цьому виключаються пропуск окремих питань та зволікання на вивчення другорядних або зайвих проблем. Визначаючи зміст аналітичної роботи та терміни її проведення, потрібно враховувати наявність готового матеріалу для аналізу, трудомісткість збору і опрацювання іншої інформації і, нарешті, часу, який потрібно для виконання окремих етапів робіт. Рекомендується виділяти три головні етапи: попередній, основний і заключний. На попередньому етапі здійснюється загальне ознайомлення із станом справ, визначається ступінь виконання плану за основними показниками, робиться попередня оцінка роботи або стану справ. На цьому етапі також складається докладна програма аналізу, готуються макети таблиць, збирається й перевіряється головна інформація, визначаються виконавці та вирішуються інші організаційні питання. Основний етап передбачає заповнення усіх таблиць, вивчення і опрацювання необхідної додаткової інформації, визначення факторів і виконання розрахунків їх впливу, на зміну величини показників, пошук резервів. З окремих питань, які вивчено, роблять оцінки і підраховують резерви виробництва. На заключному етапі узагальнюються наслідки аналізу і підраховуються зведені резерви виробництва, дається заключна розгорнута оцінка діяльності підприємства; розробляються конструктивні заходи з метою поліпшення роботи та використанні знайдених резервів виробництва. З цих трьох етапів найбільш тривалим і трудомістким другий. Але терміни проведення аналізу залежать від затвердженої програми, вміння використовувати готові аналітичні матеріали, які є в справах підприємства (акти ревізій і перевірок, накази, виробнича листування, тощо). Однак при цьому слід завжди критично оцінювати матеріали, що залучаються, вміло відрізняти об'єктивні показники від суб'єктивного, тенденційного їх тлумачення. [7]

Зібрані під час аналізу матеріали, заповнені таблиці, розрахунки впливу факторів і резервів, на останньому етапі узагальнюють та письмово оформляють у вигляді довідок, актів, аналітичних і доповідних записок, пояснювальних записок, до звітів. Працівники зовнішніх установ полюбляють оформлювати наслідки аналізу у вигляді висновку. Самостійним або додатковим документом, в якому відображаються наслідки аналізу і необхідні заходи для впровадження у виробництво, є проект наказу. Цей документ, якщо він скріплюється підписом керівника підприємства, має обов'язковий характер для виконання запропонованих аналітиком заходів. За виконанням заходів слід установлювати дійовий і повсякденний контроль, інакше одні й ті ж недоліки в роботі будуть знову повторюватися в наступних матеріалах перевірок і аналітичних висновках.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email