Додаток Б

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код
рядка
За звітний період
За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
1333,2
1023,6
Податок на додану вартість
015
( 222,2 )
( 170,6 )
Акцизний збір
020
 
 
 
025
 
 
Інші вирахування з доходу
030
 
 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
1111
853
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
( 1030,3 )
( 748 )
Валовий:
 
 
 
прибуток
050
80,7
105
збиток
055
 
 
Інші операційні доходи
060
128,9
166
Адміністративні витрати
070
( 161,6 )
( 185,1 )
Витрати на збут
080
( 40,2 )
( 41,1 )
Інші операційні витрати
090
( 96,4 )
( 47,3 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
 
 
 
прибуток
100
 
 
збиток
105
( 88,6 )
( 2,5 )
Доход від участі в капіталі
110
 
 
Інші фінансові доходи
120
 
 
Інші доходи
130
10,5
0,6
Фінансові витрати
140
 
 
Втрати від участі в капіталі
150
 
 
Інші витрати
160
( 8,9 )
( 1,1 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
 
 
 
прибуток
170
 
 
збиток
175
( 87 )
( 3 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
 
 
Фінансові результати від звичайної діяльності:
 
 
 
прибуток
190
 
 
збиток
195
( 87 )
( 3 )
Надзвичайні:
 
 
 
доходи
200
 
 
витрати
205
 
 
Податки з надзвичайного прибутку
210
 
 
Чистий:
 
 
 
прибуток
220
 
 
збиток
225
( 87 )
( 3 )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код
рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
3152
3150
Витрати на оплату праці
240
249
177
Відрахування на соціальні заходи
250
190,2
194
Амортизація
260
185,6
208,5
Інші операційні витрати
270
378,1
289
Разом
280
4154,9
4018,5

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код
рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
-
-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
 
 
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
320
 
 
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
330
 
 
Дивіденди на одну просту акцію
340
 
 
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email