Додаток А

БАЛАНС
ТОВ «Абсолют» 2011 рік

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
 
 
 
Нематеріальні активи:
 
 
 
залишкова вартість
010
 
 
первісна вартість
011
 
 
знос
012
 
 
Незавершене будівництво
020
42,2
42,2
Основні засоби:
 
 
 
залишкова вартість
030
3520
3346,5
первісна вартість
031
7489,36
 7464,16
знос
032
( 3969,36 )
( 4117,66 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 
 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
 
 
інші фінансові інвестиції
045
 
 
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
 
 
Відстрочені податкові активи
060
 
 
Інші необоротні активи
070
 
 
Усього за розділом І
080
3562,2
3388,7
ІІ. Оборотні активи
 
 
 
Запаси:
 
 
 
виробничі запаси
100
218,2
262,5
тварини на вирощуванні та відгодівлі
110
 
 
незавершене виробництво
120
16,9
33,7
готова продукція
130
421,9
529,35
товари
140
2,7
6,5
Векселі одержані
150
 
 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
 
чиста реалізаційна вартість
160
40,1
143,6
первісна вартість
161
40,1
143,6
резерв сумнівних боргів
162
( )
( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 
 
 
з бюджетом
170
 
6,6
за виданими авансами
180
 
 
з нарахованих доходів
190
 
 
із внутрішніх розрахунків
200
 
 
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
4,9
11,4
Поточні фінансові інвестиції
220
 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 
 
в національній валюті
230
10,5
5,25
в іноземній валюті 240    
Інші оборотні активи
250
 
 
Усього за розділом ІІ
260
715,2
998,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
270
 
0,7
Баланс
280
4277,4
4388,3
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
 
 
 
Статутний капітал
300
147,5
147,5
Пайовий капітал
310
 
 
Додатковий вкладений капітал
320
3844,6
3845,2
Інший додатковий капітал
330
 
 
Резервний капітал
340
49,1
49,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
102
15
Неоплачений капітал
360
( )
( )
Вилучений капітал
370
( )
( )
Усього за розділом І
380
4143,2
4056,8
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
 
 
 
Забезпечення виплат персоналу
400
 
 
Інші забезпечення
410
 
 
Цільове фінансування
420
 
 
Усього за розділом ІІ
430
0
0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
 
 
 
Довгострокові кредити банків
440
 
 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450
 
 
Відстрочені податкові зобов’язання
460
 
 
Інші довгострокові зобов’язання
470
 
 
Усього за розділом ІІІ
480
0
0
IV. Поточні зобов’язання
 
 
 
Короткострокові кредити банків
500
 
 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
510
 
 
Векселі видані
520
 
 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
41,8
95,8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
 
 
 
з одержаних авансів
540
6,4
1,2
з бюджетом
550
28
60,1
з позабюджетних платежів
560
1,9
13,3
зі страхування
570
22,8
28,9
з оплати праці
580
31,9
67
з учасниками
590
 
 
із внутрішніх розрахунків
600
 
 
Інші поточні зобов’язання
610
1,4
65,2
Усього за розділом IV
620
134,2
331,5
V. Доходи майбутніх періодів
630
 
 
Баланс
640
4277,4
4388,3
Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email