2.2. Організація економічного аналізу на підприємстві

Організація аналітичної роботи на підприємстві ТОВ «Абсолют» сприяє своєчасному виявленню наявних на підприємстві та в його підрозділах резервів і знаходженню шляхів їх реалізації.

Все це вимагає систематичного проведення аналізу в певній послідовності і підвищення його оперативності.

Сформована практика аналізу виробничої і господарської діяльності на ТОВ «Абсолют» показує, що він включає наступні етапи.

1) Складання плану аналітичної роботи:

- визначення теми аналізу;

- визначення напрямів використання результатів аналізу;

- розробка програми, календарного плану і розподіл роботи між виконавцями;

- визначення джерел інформації, заповнення її нестачі;

- розробка макетів, аналітичних таблиць, методики їх заповнення, способів обробки матеріалів, формування результатів аналізу.

2) Підготовка матеріалів для аналізу:

- підбір наявною інформацією, створення додаткових джерел;

- перевірка достовірності інформації;

- аналітична обробка інформації.

3) Попередні оцінки (характеристики):

- виконання досліджуваних показників за поточний період;

- зміна показників в порівнянні з показниками в попередньому періоді;

- ступеня використання ресурсів.

4) Аналіз причин динамічних змін і відхилень від бази:

- визначення кола взаємодіючих факторів та їх угруповання;

- розкриття зв'язків і залежностей між факторами;

- елімінування впливу факторів, що не залежать від досліджуваного об'єкта;

- кількісний вимір впливу факторів;

- оцінка збитку від негативного впливу факторів;

- Виявлення невикористаних резервів.

5) Підсумкова оцінка і зведений підрахунок резервів:

- висновки за результатами аналізу, підсумкова оцінка;

- зведений підрахунок резервів і рекомендації щодо їх використання.

За ступенем охоплення досліджуваних явищ і процесів аналіз на ТОВ «Абсолют» може бути повний (загальний) і частковий (локальний).

При повному аналізі вивчають всі сторони виробничої і господарської діяльності підприємства ТОВ «Абсолют» і його підрозділів. Зазвичай повний аналіз приурочується до окремих звітних періодів (квартал, рік).

При частковому аналізі вивчаються окремі підрозділи підприємства або окремі сторони діяльності підприємства.

Наприклад, проводитися аналіз реалізації продукції, собівартості продукції, продуктивності праці, використання виробничої потужності, використання сировини і т.д.

При частковому аналізі може застосовуватися цільове (вибіркове) вивчення окремих показників.

Наприклад, замість вивчення собівартості продукції у цілому аналізу піддаються тільки цехові або загальнозаводські витрати або собівартість окремих видів продукції.

За періодичністю проведення аналіз може бути щоденним, місячним, квартальним і річним.

Часом проведення аналізу визначається і коло досліджуваних показників.

Так, поточний щоденний аналіз на ТОВ «Абсолют» обмежується невеликим числом показників, використовуваних для оперативного управління виробництвом.

До числа їх належить: обсяг випуску і реалізації продукції, номенклатура і асортимент продукції, якість продукції, відхилення від норм і нормативів витрат на виробництво по заробітній платі, матеріалам і цеховим витрат від плану.

Облік ведеться щодня наростаючим підсумком з початку місяця. Щоденний аналіз дозволяє своєчасно, активно впливати на хід виробництва.

Ефективність аналітичної роботи знаходитися в безпосередній залежності від своєчасного виявлення резервів і проведення відповідних заходів щодо мобілізації їх.

Проведемо аналіз організації аналітичної роботи на підприємстві ТОВ «Абсолют», для цього розглянемо діяльність спеціально створеного відділу на підприємстві.

Для планування ефективної господарської діяльності в ТОВ «Абсолют» створено спеціальний структурний підрозділ – планово-економічний відділ.

Основне призначення відділу – планування виробничо-господарської діяльності на підприємстві, складання різних планів, зокрема бізнес-плану, а також контроль за виконанням планових завдань.

Плануванням на підприємстві займаються заступник директора з економіки та працівники планово-економічного відділу в складі: начальник планово-економічного, економіст вищої категорії.

Частково функції планування покладені на відділ організації праці та заробітної плати в складі: начальник відділу, інженер-нормувальник з контролю за виконаними роботами, інженер-нормувальник 2 категорії. Таким чином, в цілому плануванням в ТОВ «Абсолют» займаються 6 чоловік.

Економічний аналіз в ТОВ «Абсолют» входить в обов'язки не тільки працівників планово-економічного відділу, але й технічних відділів (головного механіка, енергетика, технолога та ін.)

Аналізом займаються також цехові служби, керівники бригад, дільниць. Це пояснюється тим, що який би кваліфікацією не володіли працівники економічних служб, тільки їх силами не може бути глибоко і всебічно проведено аналіз господарської діяльності підприємства.

Тільки спільними зусиллями спільної роботи можна комплексно досліджувати поставлену задачу і знайти найбільш оптимальний варіант її вирішення.

При цьому важливим принципом організації аналітичної роботи є чіткий розподіл обов'язків з проведення аналізу між окремими виконавцями з метою попередження дублювання однієї і тієї ж роботи різними службами, а також з метою більш ефективного використання службового часу фахівців.

У ТОВ «Абсолют» такого структурного підрозділу, що займається аналітичною роботою, немає. Проведення аналізу входить в обов'язки планово-економічного відділу, а за підсумками фінансового року даний аналіз проводить головний бухгалтер.

Щомісяця в ТОВ «Абсолют» для керівництва підприємства проводиться аналіз техніко-і фінансово-економічних показників, за підсумками якого складається відомість за розробленою на підприємстві формі.

У цій відомості аналізуються такі показники як продуктивність праці, чистий прибуток, рентабельність за чистим прибутком, коефіцієнт використання виробничої потужності.

У ТОВ «Абсолют» аналізуються показники за такими основними напрямками:

- аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) та факторів їх зміни;

- аналіз собівартості продукції (робіт, послуг);

- аналіз використання матеріальних ресурсів;

- аналіз маркетингової діяльності; аналіз використання персоналу підприємства;

- аналіз фінансових результатів;

- аналіз використання основних засобів.

Крім цього в ТОВ «Абсолют» аналізуються статті бухгалтерського балансу, його структура, проводиться розрахунок різних коефіцієнтів.

Крім участі планового відділу в аналітичній роботі підприємства беруть участь і інші відділів підприємства.

Виробничий відділ аналізує виконання плану випуску продукції за обсягом та асортиментом, ритмічність роботи, підвищення якості продукції, впровадження нової техніки і технології, комплексної механізації та автоматизації виробництва, роботу обладнання, витрата нематеріальних ресурсів, тривалість технологічного циклу, комплектність випуску продукції, загальний технічний та організаційний рівень виробництва.

Відділ головного механіка та енергетика вивчає стан експлуатації машин та обладнання, виконання планів-графіків ремонту й модернізації обладнання, якість і собівартість ремонтів, повноту використання обладнання та виробничих потужностей, раціональність споживання енергоресурсів.

Відділ технічного контролю аналізує якість сировини та готової продукції, брак і втрати від шлюбу, рекламації покупців, заходи щодо скорочення браку, підвищенню якості продукції, дотримання технологічної дисципліни і т.д.

Відділ постачання контролює своєчасність і якість матеріально-технічного забезпечення виробництва, виконання плану поставок за обсягом, номенклатурою, строками, якістю, стан і збереження складських запасів, дотримання норм відпуску матеріалів, транспортно-заготівельні витрати та ін.

Відділ збуту вивчає виконання договірних зобов'язань і планів поставок продукції споживачам за обсягом, якості, термінів, номенклатурі, стан складських запасів і збереження готової продукції.

До аналітичній роботі на ТОВ «Абсолют» залучається велике коло працівників підприємств на громадських засадах.

Така спільна робота з проведення аналізу дозволяє забезпечити його комплексність і головне більш кваліфіковано, глибше вивчити господарську діяльність, її результати, повніше виявити невикористані резерви.

Важливою умовою, від якого залежить дієвість, і ефективність аналізу господарської діяльності є планомірний характер його проведення. Тільки в тому випадку, коли аналітичне дослідження кожного окремого питання господарської діяльності матиме певний сенс, мета і місце в системі вивчення та управління підприємством, аналіз зможе придбати істотну цінність для практики господарювання. Тому на кожному підприємстві вся робота по проведенню аналізу повинна плануватися. На практиці можуть становити наступні плани:

- комплексний план аналітичної роботи підприємства;

- тематичні плани.

Комплексний план зазвичай складається на один рік. Розробляє його фахівець, якому на підприємстві доручено керівництво аналітичною роботою в цілому. Цей план за змістом являє собою календарне розклад окремих аналітичних досліджень. У ньому, крім цілей і завдань аналізу, перераховуються питання, які мають бути досліджені на протязі року, визначається час для вивчення кожного питання, суб'єкти аналізу, дається схема аналітичного документообігу, термін та адресу надходження кожного документа, його зміст.

При розробці плану обов'язково повинна враховуватися періодичність вивчення важливих проблемних питань, наступність аналізу за окремі періоди часу. У комплексному плані також мають бути передбачені джерела інформації, які можуть використовуватися при аналізі, технічні засоби проведення аналізу. За результатами аналізу розробляються пропозиції, спрямовані на поліпшення результатів господарської діяльності. Тому комплексний план повинен передбачати і організацію проведення контролю за виконанням цих заходів.

Крім комплексного плану, в господарстві можуть складатися і тематичні. Це плани проведення аналізу з комплексних питань, які потребують поглибленого вивчення. У них розглядаються об'єкти, суб'єкти, етапи, терміни проведення аналізу, його виконавці та ін.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email