2.1. Аналіз заощаджень та інвестицій України

Розвиток інвестиційних процесів має особливе значення для України, її економічного розвитку та розширення ринкових можливостей. У народному господарстві склалась ситуація, коли потреба у фінансових ресурсах зростає швидким темпами, а можливість забезпечення цими ресурсами недостатня. За цих умов зростає значення міжнародної інвестиційної діяльності підприємств.

Сучасні масштаби міжнародної інвестиційної діяльності впливають на розвиток усіх країн та регіонів світу. Використання світових інвестиційних ресурсів розглядається як важливий чинник розвитку національної економіки. За цих обставин особлива увага приділяється розробці та реалізації стратегії загального використання інвестицій, що передбачає поєднання іноземного капіталу з національними ресурсами. Особливої уваги набуває всебічний аналіз процесу формування заощаджень, які постають основним джерелом інвестиційних коштів і покликані підтримувати високі темпи економічного зростання в Україні.

Проте багато проблем, пов’язаних з заощадженнями та інвестиціями в Україні досліджені недостатньо це, зокрема, стосується заощаджень населення, які роблять великий вплив на темпи економічного зростання в країні. Важливого значення набула необхідність у глибокій науковій розробці проблем, що накопичились в інвестиційній діяльності, пов’язаних з трансформацією заощаджень населення в інвестиційні ресурси. В останні роки відчутний значний недолік щодо недостатності висвітлення проблеми активізації заощаджень населення.

Завданням даного пункту роботи є аналіз заощаджень домашніх господарств як складової інвестиційних ресурсів, а також складання прогнозу інвестиційної активності.

Особливого значення інвестиційні процеси набувають на макроекономічному рівні, де держава повинна створити відповідний рівень інвестиційного клімату, стимулювати інвестиції у пріоритетні напрямки виробництва. Інвестиції стоять в центрі уваги вчених, які вивчають відтворення капіталу, економічне зростання.

Майже всі інвестиції здійснюються фірмами, а не домашніми господарствами. Але домашні господарства приймаючи рішення про споживання і заощадження, спрямовують частину своїх доходів на фінансові ринки, фірми ж звертаються на фінансові ринки за ресурсами, використовуючи їх для інвестування.

Заощадження – це та частина доходу, яка не споживається в даний момент часу, відповідно означає скорочення споживання. Якщо сукупний дохід розподіляється на споживання та заощадження, то за умови росту доходу певна його частина використовується на збільшення споживання, а друга – на збільшення заощаджень. Величина, на яку збільшуються споживання та заощадження повинна дорівнювати величині, на яку збільшився дохід.

В економіці заощадження знаходяться у тісному взаємозв’язку з інвестиціями, тобто заощадження є основою інвестицій. На взаємозв’язок процесів інвестицій та заощаджень значний вплив мають такі чинники як тип ринкової конкуренції, сприятливість ринкової кон’юнктури.

Таблиця 2.1

Доходи, витрати та заощадження населення України, млн. грн.

Роки
Доходи
Витрати
Заощадження
2001
157996
151208
6788
2002
185073
168015
17058
2003
215672
199395
16277
2004
274241
242607
31634
2005
381404
335753
45651
2006
479309
425579
53730
2007
526506
586596
38910
2008
776520
689846
86674

Як видно з табл. 2.1 заощадження за період 2001-2008 р.р помітно зросли. Дана тенденція з погляду нагромадження коштів, потенційно придатних для інвестування, є позитивною, наглядно це ілюструє наступний рисунок (див. рис. 2.1).

Тенденції зростання доходів, витрат та заощаджень населення

Рис. 2.1 - Тенденції зростання доходів, витрат та заощаджень населення
України у 2001-2008 рр.

На сьогоднішній день ключовим завданням реформування української економіки залишається удосконалення механізму трансформації заощаджень в інвестиції. Для формування інвестиційної моделі розвитку національна економіка потребує довгострокових стабільних темпів приросту інвестицій в основний капітал, вищих за темпи зростання ВВП.

Таблиця 2.2

Капітальні інвестиції, млн. грн.

Роки
Всього освоєно
2002
46563,0
2003
59899,0
2004
89314,0
2005
111174,0
2006
148972,0
2007
120325,9
2008
193620,0

Аналізуючи капітальні інвестиції впродовж 2002–2008 років (див. табл. 2.2 та рис. 2.2), можна виявити причини активізації інвестиційної діяльності. Основними елементами заростання інвестицій у 2002–2004 роках стали підвищення доходів населення і відповідного рівня платоспроможного попиту. Важливу роль в активності інвестиційних процесів відіграла політика уряду, яка дала можливість стабілізувати тенденції спаду економіки, а також врегулювання фінансової сфери, що є середовищем функціонування інвестиційних потоків.

Підвищення ефективності інвестиційної політики можливе за реалізації таких принципів як децентралізації інвестиційного процесу, підвищення внутрішніх джерел нагромадження підприємств і заощаджень населення, стимулюванні залучення інвестицій. Основні тенденції зростання капітальних інвестицій ілюструє наступний рисунок.

Динаміка капітальних вкладень

Рис. 2.2 Динаміка капітальних вкладень протягом 2002-2008 рр.

Одним із факторів збільшення інвестицій в економіці в наступних роках буде залучення іноземних інвестицій. У наступні роки передбачається збільшення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у машинобудування, будівництво переробну промисловість. Розвиток зазначених галузей в більшості забезпечується за рахунок розширення внутрішнього ринку та підвищення доходів населення. Зростання у машинобудуванні відбувається завдяки оновленню основних фондів та впровадження енергозберігаючих технологій. Активність інвестицій та зростання доходів населення стимулюватиме зростання продажу легкових автомобілів. Саме машинобудуванню, в інноваційно-інвестиційній політиці держави, відводиться роль рушійної сили.

Можливі ризики складених прогнозів:

- політична нестабільність до такої межі, що інвестори та споживачі будуть змушені змінити свої плани й поведінку;

- різкі коливання цін на внутрішньому та зовнішніх ринках;

- адміністративне втручання уряду в ціноутворення на немонопольних ринках.

У 2008 році баланс «заощадження – інвестиції» (див. табл. 2.3) приватного сектору був від’ємним (- 2,2 % від ВВП). Частка приватних інвестицій у ВВП зросла (на 0,2 % порівняно з 2007 роком) при одночасному зменшенні частки приватних заощаджень (на 4,5 %) через постійне зростання операційних витрат. Тобто нестачу власних ресурсів для фінансування крупних інвестиційних проектів підприємства компенсують за рахунок альтернативних джерел фінансування, а саме залученням на внутрішньому та зовнішньому кредитних ринках. Поряд з цим від’ємним був і баланс зовнішнього сектору (-2,9% від ВВП).

Таблиця 2.3

Баланс заощаджень та інвестицій, відсотки від ВВП, %

Роки
2004
2004
2005
2006
2007
2008
Баланс приватного сектору
3,2
3,7
2,8
10,5
2,5
-2,2
Заощадження
22,6
21,5
21,7
27,4
22,5
18
Інвестиції
19,4
17,8
19
16,9
20
20,2
Баланс державного сектору
-1,5
0,7
-0,2
-2,9
-1,7
-0,6
Заощадження
0,9
3,1
2,9
1,4
1
3,5
Інвестиції
2,4
2,4
3,1
4,3
2,7
4,1
Внутрішні заощадження
23,4
24,6
24,6
28,8
23,5
21,4
Внутрішні інвестиції
21,8
20,2
22
21,2
22,6
24,3
Баланс зовнішнього сектору
1,6
4,4
2,6
7,7
0,8
-2,9
Експорт
55,5
55,1
57,8
63,6
51,5
47,2
Імпорт
53,8
50,7
55,2
56
50,6
50,1

Визначення взаємозв’язку потоків інвестицій та заощаджень має не тільки теоретичне, а й практичне значення і повинно враховуватись при розробленні та реалізації всіх напрямків економічної політики держави.

Банківська система у своїй грошово-кредитній політиці має виходити з того, що економічні межі її кредитно – інвестиційної діяльності визначаються національними заощадженнями, до яких, крім сімейних заощаджень, включаються заощадження фірм та бюджетної системи. Порушення цієї межі загрожує порушенню економічної рівноваги.

В економічній та соціальній політиці держава повинна виходити з того, що зростання інвестицій має вирішуватися в залежності із зростанням заощаджень. Для успішного розвитку інвестиційного процесу в економіці країни необхідне успішне формування заощаджень. Політика сприяння заощадженням стає одним із пріоритетних напрямків економічної політики в цілому і зокрема політики доходів.

Взаємозв’язок інвестиції – заощадження повинен враховуватися в бюджетно-фіскальній політиці держави. При розподілі національного доходу збір податків передбачає формування заощаджень, тому зміни в оподаткуванні викликають зрушення в заощадженнях, які мають вплив на інвестиції. Урядові позики для покриття дефіциту зменшують масу заощаджень, які спрямовуються на інвестиції.

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується активністю інвестиційної діяльності. На основі проведених прогнозів, можна сказати, що інвестиційна діяльність в наступні роки зростатиме значними темпами, стимулюватиме пожвавлення, піднесення та подальший ріст економіки країни.

Проведений аналіз заощаджень населення, а також складений прогноз свідчить про стрімкі темпи зростання доходів населення і є передумовою зростання заощаджень.

Проблема досягнення і підтримання стабільних темпів економічного зростання постає перед усіма країнами. Саме заощадження є джерелом обсягу капіталу в національній економіці. Тому глибокий аналіз категорії заощаджень її усебічних взаємозв’язків становить і теоретичний, і практичний інтерес.

Сохранить:
сохранить ВКонтакте в facebook в Одноклассники в Мой Мир в LiveJournal в Twitter в Я.ру добавить в Избранное отправить на email